LP/2019/764 Legislatívny zámer Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu

Pridať
LEGISLATÍVNY ZÁMER
Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) obalu materiálu, vlastnému materiálu, návrhu uznesenia vlády SR, návrhu uznesenia NR SR, predkladacej správe, dôvodovej správe – všeobecnej časti, dôvodovej správe – osobitnej časti a doložke vybraných vplyvov navrhujeme názov dokumentu v nasledujúcom znení: „Návrh na uzavretie Dohody pozmeňujúcej Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) predkladacej správe a v dôvodovej správe odporúčame citovať zákon č. 296/2012 Z.z. v súlade s legislatívno-technickými pokynmi uvedenými v prílohe č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov odporúčame dopracovať povinné časti doložky vybraných vplyvov, ktoré predkladateľ nevyplnil, v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) všeobecnej časti dôvodovej správy V tretej vete štvrtého odseku odporúčame slovo „daňových poplatníkov“ nahradiť slovom „daňovníkov“. Odôvodnenie: V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je obsiahnutá definícia pojmu „daňový poplatník“, keďže: - daňovník je subjekt definovaný príslušnými daňovými právnymi predpismi, podliehajúci konkrétnej daňovej povinnosti, - poplatník je subjekt podliehajúci poplatkovej povinnosti napríklad vyplývajúcej zo zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Osobitné právne vymedzenie oboch subjektov priamo vyplýva aj zo zákona 595/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 4. Dotknuté subjekty, v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami na doložku vybraných vplyvov upravenými v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.10.2019 Detail