LP/2019/756 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z .............2019 č. 30153/2019/SRF/......., ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 30153/2019/SRF/86501-M
Podnet: Podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zabezpečenie úhrady nákladov na prenesený výkon štátnej správy v rozpočtovom roku 2019.
Posledná zmena: 15.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/756
Dátum začiatku MPK: 25.10.2019
Dátum konca MPK: 05.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: