LP/2019/754 Návrh na schválenie zmien a doplnkov dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Zoznam pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.