LP/2019/754 Návrh na schválenie zmien a doplnkov dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 30120/2019/SMVEU/83623-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného oznámenia o schválení zmien dohovoru prijatých valným zhromaždením OTIF
Posledná zmena: 18.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/754
Dátum začiatku MPK: 23.10.2019
Dátum konca MPK: 06.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 22.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 17.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Rokovanie NR SR (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)