LP/2019/75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k celému materiálu Konfederácia odborových zväzov SR má pozitívne stanovisko k predloženému Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. KOZ SR podporuje navrhnutú novelizáciu zákona č. 328/2002 Z. z., ktorou sa novým spôsobom upravuje valorizácia dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia a kladne hodnotí uplatnenie princípov solidarity aj zásluhovosti v novom modeli zvyšovania výsluhového dôchodku. KOZ SR súčasne považuje za potrebné, nad rámec predloženého Návrhu zákona, navrhnúť zmeny vo výške materského poskytovaného policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi. Predložený Návrh zákona žiada KOZ SR doplniť v Čl. I o nové body 1 až 4 takto: 1.V § 10 ods. 10 sa za slová „o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti“ vkladajú slová „alebo odo dňa uvedeného v dohode o prevzatí dieťaťa do osobnej starostlivosti“. Zásadná pripomienka. 2.V § 10 ods. 11 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.“. Zásadná pripomienka. Odôvodnenie: KOZ SR navrhuje zmeniť a doplniť ustanovenia § 10 ods. 10 a 11 v záujme vytvorenia rovnakých podmienok pri čerpaní materského v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ako sú upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Doplnením ods. 11 v § 10 o písmeno e) sa vytvoria podmienky pre súbežné poberanie materského otcom dieťaťa, ak matka na toto dieťa materské alebo rodičovský príspevok nepoberá. Uvedenou zmenou by sa zrovnoprávnili podmienky priznávania materského súbežne pre oboch rodičov v podmienkach ozbrojených zborov rovnako ako sú upravené v civilnom sektore. 3.V § 10 ods. 18 sa slová „nemocenského podľa § 8“ nahrádzajú slovami „100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12“. Zásadná pripomienka. 4.V § 10 ods. 19 sa slová „nemocenského podľa § 8“ nahrádzajú slovami „100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12“. Zásadná pripomienka. Odôvodnenie: Výška materského vyplácaná v zmysle ustanovenia § 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení predstavuje 75 % vymeriavacieho základu, ktorým je vymeriavací základ zamestnanca z ktorého sa platí poistné na sociálne poistenie, čiže hrubá mzda zamestnanca. Toto materské sa vypláca za kalendárne dni a za istých podmienok dosahuje výšku predchádzajúceho čistého príjmu zamestnanca, ktorý ho poberá. V záujme vytvorenia rovnakých podmienok pre poberanie materského v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. a zákona č. 328/2002 Z. z. KOZ SR navrhuje, aby sa materské policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi poskytovalo vo výške 100 % čistého denného služobného platu. Zároveň sa KOZ SR domnieva, že súčasné rozdielne znenie obidvoch zákonov upravujúcich sociálne práva diskriminuje príslušníkov ozbrojených zborov, čo je podľa nášho názoru v rozpore s čl. 12 ods. 1 Ústavy SR č. 460/1992 Z. z. Body 1 až 3 v Čl. I predloženého Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, KOZ SR navrhuje označiť ako body 5 až 7. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
Mesto Košice (Mesto Košice) Všeobecne V § 1 ods. 2 odporúčame rozšíriť pojem policajta o "príslušníka obecnej polície" (s odkazom 1a, pričom poznámka pod čiarou k odkazu 1a bude znieť: Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov). V nadväznosti na odporúčame zaviesť zákonný nárok na výsluhový dôchodok pre príslušníka obecnej polície za predpokladu, že odpracoval 25 rokov (v obecnej polícii) a dosiahol vek 55 rokov. Odôvodnenie: Účelom predkladaného návrhu je zahrnúť do osobitného systému sociálneho zabezpečenia ozbrojených síl aj príslušníkov obecných a mestských polícií (ďalej len „mestských policajtov“). Vykonávanie činnosti mestských policajtov v pracovnom pomere je svojou charakteristikou i priebehom analogického služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov (najmä príslušníkov Policajného zboru) a príslušníkov ich rodín. Ide najmä o tieto dopady: Mestskí policajti v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení okrem iného zabezpečujú verejný poriadok v obci, spolupôsobia pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobia s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím atď. Tieto činnosti mestských policajtov vyžadujú, aby boli mestskí policajti motivovaní k vykonávaniu pracovných činností a nemali obavy, že pri prípadnom poškodení zdravia, ktoré nemusí byť ani pracovným úrazom ani chorobou z povolania, bude znížená životná úroveň ich samotných a ich rodiny. Uvedené riziká si vyžadujú elimináciu a kompenzačné opatrenia v nemocenskom a úrazovom zabezpečení mestských policajtov. Na mestských policajtov sú rovnako, ako napr. na príslušníkov Policajného zboru SR v komplexe kladené osobitné požiadavky (dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť, psychická odolnosť a intelektuálny primeranosť), ktorých plnenie sa s výnimkou intelektuálnej zložky začína z objektívnych dôvodov zhoršovať vo veku, ktorý v tej či onej miere výrazne predchádza veku prezumovanej fyzickej staroby, teda veku, v ktorom sa priznáva starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Dôsledkom toho je skutočnosť, že mestskí policajti musia nezriedka skončiť pracovný pomer, v inak ekonomicky aktívnom veku strácajú svoju kvalifikáciu a ocitajú sa na trhu práce v pozícii novej, nekvalifikovanej alebo málo kvalifikovanej pracovnej sily znevýhodňovanej najviac vekom a zhoršujúcimi sa možnosťami rekvalifikácie, prípadne až nemožnosťou rekvalifikácie. Táto situácia si vyžaduje riešenia v dôchodkovom zabezpečení mestských policajtov, pretože vo všeobecnom systéme dôchodkového zabezpečenia by skončenie pracovného pomeru mestských policajtov vo svojom dôsledku viedlo k nižšej úrovni starobného a zväčša aj prípadného invalidného dôchodku, čo by bolo kontraproduktívne vo vzťahu k potrebe výkonu pracovného pomeru mestských policajtov. Riešenie nepriaznivých sociálnych dopadov, uvedených krátkodobých a dlhodobých sociálnych dopadov pracovného pomeru mestských policajtov je k dispozícii v osobitnom systéme zabezpečenia policajtov a vojakov, ktorý sa preto navrhuje rozšíri o mestských policajtov. Je spoločenským záujmom, aby práca mestských policajtov bola vykonávaná s vysokou účinnosťou občanmi plne zdravotne, fyzicky a spôsobilými. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
Mesto Košice (Mesto Košice) Všeobecne V § 1 ods. 2 odporúčame rozšíriť pojem policajta o "príslušníka obecnej polície" (s odkazom 1a, pričom poznámka pod čiarou k odkazu 1a bude znieť: Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov). V nadväznosti na odporúčame zaviesť zákonný nárok na výsluhový dôchodok pre príslušníka obecnej polície za predpokladu, že odpracoval 25 rokov (v obecnej polícii) a dosiahol vek 55 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bodoch 2 a 3 slová „vkladá slovo“ nahradiť slovami „vkladajú slová“, doložku zlučiteľnosti zosúladiť s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 1 (§ 68) 1. V kontexte vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií žiadam prehodnotiť navrhovanú zmenu spôsobu výpočtu valorizácie výsluhových dôchodkov. Valorizácia o dôchodcovskú infláciu, tak ako ju predpokladá súčasné znenie zákona, neohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Zároveň upozorňujem, že predkladateľom deklarovaný cieľ zmeny valorizácie, ktorý k predmetnému bodu sám uvádza v osobitnej časti dôvodovej správy – motivovať k dlhšiemu skutočnému výkonu štátnej služby – je podľa názoru MF SR možné efektívnejšie dosiahnuť inými prostriedkami. 2. V súlade s pripomienkou k valorizácii výsluhových dôchodkov požadujem prehodnotiť aj navrhovaný spôsob výpočtu valorizácie invalidných výsluhových dôchodkov a pozostalostných výsluhových dôchodkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadam doplniť predpoklady a výpočet vplyvov na verejné financie a kvantifikovať dlhodobý vplyv návrhu na verejné financie do roku 2070. Potreba vyčíslenia vplyvov navrhovaných zmien valorizácie dôchodkov do roku 2070 vychádza z existencie fiškálneho dohľadu na európskej úrovni (pravidlá Paktu stability a rastu). Dlhodobé vplyvy reforiem dôchodkového systému vstupujú do indikátorov strednodobej a dlhodobej udržateľnosti (tzv. S1 a S2 indikátory) prostredníctvom prognózy výdavkov citlivých na starnutie populácie (prognózy vypracováva pracovná skupina Európskej komisie „Ageing working group“, ktorej členom je aj SR ako členská krajina EÚ). Návrh uvádza zdroje, z ktorých sa pri kvantifikácii vplyvov vychádzalo. Samotný výpočet však chýba a návrh uvádza len finálne sumy. Nie je preto možné overiť správnosť uvádzaných vplyvov. Návrh uvádza len krátkodobé vplyvy na verejné financie. Pri predlžujúcich sa kariérach je však pravdepodobné, že opatrenie bude mať negatívny vplyv na verejné financie a môže ohroziť dlhodobú udržateľnosť systému výsluhových dôchodkov. Pri priemernom dôchodku 800 eur a dôchodcovskej inflácii na úrovni 2 % by sa dôchodok pri súčasnom nastavení zvýšil o 16 eur. Podľa navrhovaného vzorca by výsluhový dôchodca potreboval mať odpracovaných 26,7 roku, aby bol jeho dôchodok valorizovaný rovnako ako pri súčasnom nastavení. Priemerná kariéra súčasných vojakov vo výsluhe trvala 25 rokov. U policajtov vo výsluhe je to len 24,5 roku. Zavedenie nového systému by tak v najbližších rokoch znížilo výdavky na valorizáciu. S rastúcou priemernou kariérou by sa však táto úspora znižovala a keď prekročí hodnotu 26,7 roku, začne byť nový systém menej výhodný než valorizácia o dôchodcovskú infláciu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) bode 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu tabuľke č. 1 je uvedený vplyv v rámci výdavkov na útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia spolu. Žiadam uviesť vplyv na každý dotknutý subjekt samostatne vo všetkých relevantných tabuľkách analýzy vplyvov. Predložený návrh predpokladá zníženie výdavkov rozpočtu útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, okrem útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva SR. Vzhľadom na predpokladané zvýšenie výdavkov útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva SR žiadam tieto výdavky zabezpečiť v rozpočte osobitného účtu, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Na základe uvedeného žiadam analýzu vplyvov prepracovať a následne predložiť na záverečné posúdenie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) žiadam upraviť výpočet dlhodobých vplyvov o rast dôchodkov vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Kvantifikácia Ministerstva vnútra SR nezohľadňuje rast priemerného starobného dôchodku, ktorý je použitý vo vzorci pre výpočet valorizácie. Výpočet vplyvov na rozpočet verejnej správy bol prístupný na požiadanie len pre sociálne zabezpečenie Ministerstva vnútra SR. V tomto prípade kvantifikácia vplyvov na verejné financie nezohľadňuje rast priemerného starobného dôchodku. Starobné dôchodky sa v súčasnosti valorizujú o dôchodcovskú infláciu, najmenej však o 2 % priemerného starobného dôchodku. Kým pre roky 2019 a 2020 by sa kvantifikácia zmenila minimálne, v rokoch 2021 a 2022 by bola úspora len približne polovica zo sumy uvedenej v doložke vplyvov. V roku 2021 by úspora klesla z 882 000 eur na 344 000 eur a v roku 2022 z 1 214 000 eur na 668 000 eur. Na základe valorizácie starobných dôchodkov sa očakáva, že v roku 2019 dosiahne priemerný starobný dôchodok hodnotu vyššiu než 450 eur. Zaokrúhľovanie hodnoty 2 % priemerného starobného dôchodku nahor spôsobí, že výdavky na valorizáciu stúpnu o jednu šestinu. Kvantifikácia Ministerstva vnútra SR tento efekt nezohľadňuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť) k doložke vplyvov Žiadame doplniť informáciu o priemernej dobe služobného pomeru, jeho predpokladnom vývoji do roku 2022, predpokladaných priemerných výškach dávok v súčasnom nastavení a po navrhovanej úprave a predpokladanom vývoji priemernej sumy starobného dôchodku vykázaného Sociálnou poisťovňou. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť) K dôvodovej správe Predkladateľ uvádza, že „Mechanizmus zvýšenia dávky výsluhového dôchodku je nastavený tak, že bude podporovať dlhodobejší skutočný výkon štátnej služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojenom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe a ozbrojených silách”. Z pohľadu KRRZ je vhodnejším nástrojom na podporu dlhodobého výkonu služby úprava výšky služobného platu, účelom valorizácie dôchodkových dávok je zachovať reálnu hodnotu vyplácaného dôchodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť) K doložke vplyvov Žiadame doplniť vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Doložka vplyvov predpokladá zníženie výdavkov osobitných účtov oproti súčasnému stavu na horizonte rokov 2019 až 2022. Vzhľadom na postupnú úpravu minimálnej doby pre vznik nároku na výsluhový dôchodok na 25 rokov a naviazanie valorizácie na dobu trvania služobného pomeru je možné predpokladať, že dlhodobý vplyv opatrenia sa bude líšiť od fiškálneho vplyvu v rokoch 2019 až 2022. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K hodnoteniu sociálnych vplyvov a k analýze sociálnych vplyvov V analýze sociálnych vplyvov, časť kvantifikácia odporúčame doplniť aj modelové príklady vplyvu na hospodárenie dotknutých poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia podľa špecifikovaných ovplyvnených skupín (uvedený príklad v predloženej analýze sa vzťahuje na poberateľa s dobou trvania služobného pomeru 15 rokov). Modelové príklady je potrebné rozšíriť aj pre iné doby trvania služobného pomeru (reprezentatívne vzhľadom na skupinu poberateľov dávok) a ďalšie kalendárne roky (s využitím predpokladov požívaných pre výpočet finančných vplyvov), doplniť k nim priemernú výšku dávky a pridať porovnanie, ako by boli dávky valorizované podľa aktuálne platnej legislatívy (aby bola zrejmá veľkosť pozitívneho, resp. negatívneho vplyvu na rôzne dotknuté skupiny). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K hodnoteniu sociálnych vplyvov a k analýze sociálnych vplyvov Predložený návrh zákona predpokladá aj negatívne sociálne vplyvy týkajúce sa bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov – vplyvy na hospodárenie dotknutých domácností; čo je zrejmé aj z hodnotenia vplyvov na rozpočet verejnej správy, keďže tento vplyv je celkovo pozitívny. Negatívne sociálne vplyvy na hospodárenie dotknutých osôb je potrebné v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov označiť v bode 9 doložky vybraných vplyvov a v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov (príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov) zhodnotiť v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, a to v porovnaní so súčasným právnym stavom - valorizáciou na základe tzv. „dôchodcovskej inflácie“. Je potrebné v tomto bode uviesť opis hodnoteného návrhu opatrenia s negatívnym vplyvom na hospodárenie, špecifikáciu dotknutých skupín - poberateľov dotknutých dávok v akej výške a pri akom počte rokov služby rozhodnom na priznanie nimi poberanej dávky návrh negatívne ovplyvňuje; zároveň odporúčame uviesť pri akej výške tzv. dôchodcovskej inflácie by tento negatívny vplyv ani nevznikol. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 1 V Čl. I bode 1 navrhovaný § 68 ods. 5 je nadbytočný. Odôvodnenie: Suma vyplácaného výsluhového dôchodku je na určenie pevnej sumy zvýšenia bezvýznamná. Toto ustanovenie je potrebné vtedy, ak sa suma zvýšenia vypočítava zo sumy vyplácaného dôchodku (napr. percentami). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Predložený materiál nebol napriek identifikácii vybraných vplyvov predmetom riadneho predbežného pripomienkového konania uskutočneného ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K dôvodovej správe Upozorňujeme, že predkladateľ nezdôvodnil, prečo pre valorizáciu invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku navrhuje zvoliť za základ priemernú výšku starobného dôchodku vo všeobecnom systéme, pričom Sociálna poisťovňa pre potreby valorizácie zverejňuje aj priemerné výšky invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % vrátane, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, vdovského a vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K dôvodovej správe Odporúčame v dôvodovej správe uviesť dôvody, prečo sa ruší percentuálne obmedzenie výšky pevnej sumy zvýšenia vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku. Odôvodnenie: Z dôvodovej správy ani z predkladacej správy nevyplýva, že zámerom návrhu zákona je aj zmeniť percentuálne obmedzenie výšky pevnej sumy zvýšenia vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku zo súčasných 60% resp. 40% na 100% sumy starobného dôchodku. Odporúčame na túto skutočnosť vhodným spôsobom upozorniť v osobitnej časti dôvodovej správy návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K dôvodovej správe Odporúčame v dôvodovej správe rozviesť dôvody, prečo sa navrhuje určovať výšku valorizácie invalidného výsluhového dôchodku z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázaného Sociálnou poisťovňou v príslušnom roku. Odôvodnenie: Doterajšia právna úprava pri valorizácii priamych výsluhových dôchodkov vychádzala zo zásady, že valorizácia týchto dôchodkov sleduje vývoj valorizácie rovnakého druhu priameho dôchodku vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Návrh zákona od tejto zásady upúšťa, avšak v dôvodovej správe absentuje podrobnejšie vysvetlenie dôvodov navrhovanej zmeny. Domnievame sa, že rozšírenie dôvodovej správy uľahčí aplikáciu právnej úpravy v praxi, najmä v prípadoch kedy dochádza k súbehu poberania dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia a zo všeobecného systému sociálneho poistenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail