LP/2019/744 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 18230/2019-M_OPVA
Podnet: na základe zákona č. 321/2019 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Účinnosť opatrenia sa navrhuje od 1. januára 2020 spolu s nadobudnutím účinnosti zákona č. 321/2019 Z. z. (novela zákona o sociálnom poistení).
Posledná zmena: 29.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/744
Dátum začiatku MPK: 22.10.2019
Dátum konca MPK: 04.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 29.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 21.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)