LP/2019/727 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikáci
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 10400-0260/2019
Podnet: § 17 ods. 3 zákona č. 226/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátenie pripomienkového konania je odôvodnené naliehavosťou v termíne, ktorá súvisí s harmonogramom realizácie schváleného projektu Príprava, zber, štatistické spracovanie a diseminácia cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorého súčasťou bude vytvorenie Elektronického informačného systému pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 využívajúceho spôsoby autentifikácie obyvateľa definované v návrhu opatrenia.
Posledná zmena: 11.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/727
Dátum začiatku MPK: 17.10.2019
Dátum konca MPK: 25.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.10.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: