LP/2019/726 Návrh na zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra implementovaných v rámci programového obdobia 2014 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6119/2019/oKROP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: čl. 10 ods. 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky v platnom znení
Posledná zmena: 23.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/726
Dátum začiatku MPK: 16.10.2019
Dátum konca MPK: 20.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)