LP/2019/725 Návrh Koncepcie udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na rok 2020-2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: Číslo: MK-4610/2019-323/15637
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 a Plán práce vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: úlohy štátnej kultúrnej politiky a štátnej prezentácie
Posledná zmena: 30.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/725
Dátum začiatku MPK: 17.10.2019
Dátum konca MPK: 23.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)