LP/2019/717 Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci apríl v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 – návrh zákona o akvakultúre

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3692/2019-410
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: MPRV SR začiatkom septembra 2019 adresovalo Európskej Komisii list, v ktorom zdôvodnilo neakceptovanie niektorých vznesených pripomienok Európskej Komisie k návrhu zákona o šľachtení a plemenitbe v rámci vnútro komunitárneho pripomienkového konania. V nadväznosti na to, MPRV SR očakáva reakciu Európskej komisie na zdôvodnenie neakceptovania niektorých vznesených pripomienok. Keďže zákon o akvakultúre, okrem iného, upravuje aj problematiku šľachtenia a plemenitby rýb, ktorá úzko súvisí s uplatnenými pripomienkami Európskej Komisie k návrhu zákona o šľachtení a plemenitbe, ako aj s reakciou MPRV SR, je v súčasnosti táto problematika otvorená a vzhľadom na nedoriešené pripomienky Európskej Komisie, nie je možné zákon o akvakultúre predložiť do ďalšieho legislatívneho konania a na rokovanie vlády SR do konca októbra 2019.
Posledná zmena: 23.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/717
Dátum začiatku MPK: 16.10.2019
Dátum konca MPK: 22.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 22.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)