LP/2019/711 Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11193/2019-4.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/711
Dátum začiatku MPK: 14.10.2019
Dátum konca MPK: 25.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)