LP/2019/71 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v názve vyhlášky citáciu vyhlášok, ktorými sa novelizovala pôvodná vyhláška nahradiť slovami „v znení neskorších predpisov“ v súlade s bodom 26 tejto prílohy, v čl. I úvodnej vete novelizačného bodu slová „bodmi 37. až 43.“ nahradiť slovami „bodmi 37 až 43“ a v týchto bodoch uvedenú radovú číslovku „05.“ uviesť v tvare „5.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K vlastnému materiálu V názve návrhu vyhlášky navrhujeme slová „vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z. a vyhlášky č. 199/2018 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.2.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.2.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti Odporúčam doplniť údaje k bodom 1. a 2. v doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie, teda informácie – kto právny predpis predkladá a aký je jeho názov. V bode 3. navrhujem odčleniť jednotlivé delegované smernice bodkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K návrhu názvu vyhlášky V návrhu vyhlášky odporúčam upraviť znenie jej názvu tak, že sa slová „vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky, č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z. a vyhlášky, č. 199/2018 Z. z.“ nahradia slovami „neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 1. V návrhu vyhlášky odporúčame v názve slová „vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z. a vyhlášky č. 199/2018 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 2. V novelizačnej inštrukcií odporúčame slová „bodmi 37. až 43.“ nahradiť slovami „bodmi 37 až 43“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Návrh vyhlášky- vlastný materiál V názve návrhu vyhlášky odporúčame nahradiť slová "vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z...." slovami "neskorších predpisov". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.2.2019 Detail