LP/2019/697 Návrh Revízie a aktualizácie Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 21898/2019-4210-57210
Podnet: Článok 10 smernice 2014/94/EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/697
Dátum začiatku MPK: 04.10.2019
Dátum konca MPK: 17.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 04.10.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)