LP/2019/695 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov

Pridať
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 2 ods. 1 - O: Znenie úvodnej vety odseku 1 odporúčame upraviť nasledovne: „(1) Úrad a správca administratívneho zdroja uzavrú písomnú dohodu o konkrétnych podmienkach technického zabezpečenia poskytovania údajov z administratívnych zdrojov (ďalej len „dohoda“), ktorá obsahuje“ ( legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 2 nadpisu - O: Nadpis k § 2 odporúčame upraviť v súlade s prílohou č. 1 bodom č. 21. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, napríklad takto: „§ 2 Dohoda o podmienkach technického zabezpečenia poskytovania údajov“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) § 2 ods. 6 navrhovaného materiálu Odsek navrhujeme doplniť tak, že pred bodku navrhujeme doplniť "vrátane stanovenia spôsobu zabezpečenia ochrany údajov počas ich prenosu ako aj stanovenie postupu bezpečného prevzatia a odovzdania a následnej likvidácie údajov. O likvidácii musí byť spísaný písomný záznam.". Uvedené navrhujeme doplniť z dôvodu právnej istoty a toho, aby dohoda obsahovala všetky podstatné skutočnosti. Dávame na zváženie doplnenie textácie, prípadne jej spresnenie a to v navrhovanom, alebo vami modifikovanom tvare. Minimálne si dovoľujeme žiadať, aby spresnenie obsahu dohody bolo súčasťou dôvodovej správy, či prípadnej metodiky, ak bude tvorená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 2 ods. 3 V § 2 ods. 3 odporúčame vypustiť nadbytočné slová „druhého bodu“ ( § 1 ods. 2 písm. b) sa nečlení na body). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 2 ods. 8 - O: Slová „Ak nastane prípad, že dohodnutý“ odporúčame nahradiť slovami „ak dohodnutý“. Za slovami „ďalej používať,“ odporúčame vypustiť čiarku a za slová „viacerých elektronických prostriedkov“ odporúčame vložiť slová „podľa odseku 7“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 2 V § 2 ods. 2 písm. b) odporúčame skratku „SLA“ rozpísať a definovať pojem „SLA“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 6 V § 6 odporúčame slovo „vydania“ nahradiť slovom „vyhlásenia“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 2 ods. 3 - O: Odporúčame upraviť znenie odseku 3, keďže § 1 ods. 2 písm. b) nemá druhý bod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 5 ods. 3 - O: Za slovo „vzájomne“ odporúčame vložiť spojku „a“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 4 ods. 2 - O: Za slová „podľa odseku 1“ odporúčame vložiť slovo „úrad“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) § 2 ods. 7 navrhovaného materiálu Požadujeme zvážiť a navrhujeme vypustiť z uvedeného ustanovenia slovné spojenie "a to buď súčasne" v prípade ak poskytovanie údajov cez vybraný elektronický prostriedok je plne funkčné. Domnievame sa, že nie je nevyhnutné, aby údaje boli za plnej funkčnosti zvolených technických prostriedkov posielané dvoma, prípadne viacerými prostriedkami, zvyšuje sa tým riziko bezpečnostného incidentu. Pri zohľadnení zásady minimalizácie údajov považujeme súčasne poskytovanie rovnakého rozsahu údajov prostredníctvom viacerých elektronických zdrojov ako možný rozpor s danou zásadou (spracovanie len nevyhnutného rozsahu údajov) išlo by o nadbytočnú duplicitu poskytovaných údajov, ktorá si zrejme vyžiada aj vyššie finančné krytie na zaistenie prostriedkov ochrany týchto údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) § 3 ods. 3 a k § 3 ods. 4 navrhovaného materiálu Z dôvodu formálno právnej istoty navrhujeme oba odseky doplniť vetou na záver, konkrétne: Do § 3 ods. 3 navrhujeme doplniť novú vetu "O znehodnotení externých pamäťových médií úrad vyhotoví písomný záznam." Do § 3 ods. 4 navrhujeme na záver doplniť novú vetu "O výmaze údajov z administratívnych zdrojov zo servera úradu úrad vyhotoví písomný záznam." Uvedené písomné záznamy o likvidácii navrhujeme z dôvodu, aby prevádzkovateľ disponoval aj formálnym dokladom o likvidácii napríklad pre potreby, ak si dotknutá osoby uplatní svoje práva a úrad bude vedieť preukázať, že dátami už nedisponuje. V prípade, ak úrad už obdobný písomný doklad vyhotovuje v zmysle inej internej metodiky ponechávame doplnenie ustanovení o vety na vašom zvážení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) K § 2 ods. 6 vlastného materiálu Odporúčame v dohode upraviť aj stanovenie spôsobu zabezpečenia ochrany údajov počas prenosu a stanovenie postupu bezpečného prevzatia, odovzdania a likvidácie formálnym záznamom. Odôvodnenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. stanovujú povinnosť zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, či počas prenosu alebo likvidácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) K § 2 ods. 7 vlastného materiálu Odporúčame vypustiť slovo „súčasne“. Odôvodnenie: Pri spracúvaní údajov je potrebné dbať na zásadu minimalizácie údajov. Pri zohľadnení danej zásady považujeme súčasne poskytovanie rovnakého rozsahu údajov prostredníctvom viacerých elektronických zdrojov ako rozpor s touto zásadou (spracúvanie len nevyhnutného rozsahu údajov), nakoľko by sa jednalo o nadbytočnú duplicitu poskytovaných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu opatrenia ako celku Upozorňujeme, že ukladať povinnosti osobám alebo upravovať pôsobnosť Úradu vykonávacím právnym predpisom sa v kontexte ustanovenia čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky javí ako problematické (napr. § 1 ods. 2, § 2 ods. 1 a 8, § 3 až 5). Predmetné ustanovenia odporúčame upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) K § 3 ods. 3 a 4 vlastného materiálu Odporúčame doplniť, že o znehodnotení zdrojov a vymazaní údajov sa vyhotoví formálny záznam. Odôvodnenie: Je žiadúce, aby o takomto zásahu existoval záznam, ktorý by obsahoval kto, kedy zdroje znehodnotil alebo údaje vymazal. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve opatrenia slovo „určujú“ nahradiť slovom „ustanovujú“, v § 1 ods. 2 a 3 a § 2 ods. 4 a 5 úvodných vetách vypustiť dvojbodku, v § 2 ods. 1 úvodnú vetu preformulovať takto: „Dohoda podľa § 23 ods. 2 zákona obsahuje“, v § 2 ods. 1 písm. c) slová „ich poskytovania“ nahradiť slovami „poskytovania údajov“, v § 2 ods. 3 vypustiť slová „druhého bodu“ ako nadbytočné, v § 2 ods. 4 a 5 úvodných vetách slová „určuje najmä“ nahradiť slovom „obsahuje“, v § 2 ods. 4 písm. h) slovo „pre“ nahradiť slovom „na“, v § 2 ods. 5 písm. c) slovo „musí“ nahradiť slovom „musia“, v § 2 ods. 8 vypustiť slová „nestane prípad, že“ ako nadbytočné a za slovom „používať“ vypustiť čiarku, v § 3 ods. 3 vypustiť slová „obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 1 ods. 1, v § 3 ods. 4 slová „z SFTP servera“ nahradiť slovami „zo SFTP servera“ (2x) a za slová „do 48 hodín“ vložiť slovo „od“, v poznámke pod čiarou k odkazu 1 pri zákone č. 18/2018 Z. z. vypustiť slová „v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“, v § 5 ods. 3 za slovo „vzájomne“ vložiť čiarku a za slovo „včas“ vložiť spojku „a“, § 6 zosúladiť s bodom 64.1 prílohy LPV a slovo „vydania“ nahradiť slovom „vyhlásenia“]. Zároveň odporúčame návrh prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (§ 2 ods. 1 a 8, § 3 ods. 5, § 4 ods. 1 a 3 a § 5), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (§ 1 ods. 2, § 3 ods. 1 a § 5), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 ods. 2 V § 2 ods. 2 žiadame slová „priamou integráciou“ vypustiť z dôvodu, že poskytovanie údajov z registra fyzických osôb a z registra adries je aj nepriamou integráciou a minimálne dohoda o integračnom zámere je vyžadovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 ods. 3 V § 2 ods. 3 vypustiť nadbytočné slová „druhého bodu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2019 Detail