LP/2019/692 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu a úvodnej vete čl. I V názve vyhlášky a úvodnej vete čl. I odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“ a slová „v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ odporúčame nahradiť slovami „v znení vyhlášky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu Názov vyhlášky odporúčame zosúladiť s bodom 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) druhému bodu V druhom bode odporúčame vypustiť slová „Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:10 000.“, pretože sa vo vyhláške nenachádzajú. Uvedené slová boli z vyhlášky vypustené vyhláškou č. 265/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) druhému bodu V druhom bode odporúčame zvážiť, či v časti vety „V lomovom bode 4 sa stáča smerom na juh po západnej hranici pozemku parc. č. 502/691“ by nemala byť uvedená „východná hranica pozemku parc. č. 502/691“, namiesto západnej hranice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) druhému bodu V druhom bode odporúčame číslo „29,0“ nahradiť číslom „29“, číslo „60,0“ nahradiť číslom „60“ a číslo „271,20“ číslom „271,2“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) druhému bodu V druhom bode odporúčame slová „v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 4“ nahradiť slovami „v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 14“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prvému bodu V prvom bode odporúčame v prílohe č. 1 doplniť do mapy chýbajúci desiaty lomový bod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) druhému bodu V druhom bode odporúčame slová „Z lomového bodu 1 do lomového bodu vedie“ nahradiť slovami „Z lomového bodu 1 vedie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.10.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) všeobecne k návrhu vyhlášky Navrhovaná vyhláška upravuje územia ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a zároveň aj druhy zakázaných činností v týchto ochranných pásmach. V nadväznosti na uvedené ÚGKK SR upozorňuje, že pokiaľ Ministerstvo zdravotníctva SR bude požadovať zápis ochranných pásiem do katastra nehnuteľností ÚGKK žiada dopracovať návrhy vyhlášky s nasledovným odôvodnením: Ustanovenia návrhu vyhlášky je potrebné doplniť tak, aby z nich bolo zrejmé, akým spôsobom a na základe akých podkladov (príloh k návrhu na zápis) sa zapíše ochranné pásmo do katastra nehnuteľností. Zápisy do katastra nehnuteľností vykonáva príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Zápis sa vykoná na základe žiadosti oprávneného subjektu, ktorá musí obsahovať náležitosti podľa § 42 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov spolu s prílohami, ktoré budú odôvodňovať tento zápis. Zápis ochranného pásma len v súbore popisných informácií katastra nie je dostačujúci, informáciu o existencii ochranného pásma je potrebné vyznačiť aj v katastrálnej mape (v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností), inak by vznikol nesúlad medzi popisnými a grafickými údajmi katastra. Je preto potrebné, aby bol k žiadosti predložený aj zjednodušený operát geometrického plánu. Bez tohto technického podkladu nie je možné vyznačiť ochranné pásmo prírodného minerálneho zdroja v katastri nehnuteľností. Bez uvedených náležitostí nebude možné vykonať zápis v katastri nehnuteľností. Zápis do katastra nehnuteľností sa vykonáva na základe žiadosti oprávneného subjektu a ďalších potrebných príloh. V tejto súvislosti poukazujeme na zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a na vykonávacie predpisy k nemu (vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon). Právny predpis by mal riešiť aj to, kto bude oprávneným subjektom na podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností, buď samotné Ministerstvo zdravotníctva SR alebo iný subjekt, napr. na základe poverenia ministerstva. Nakoľko predkladacia správa k návrhu vyhlášky v druhom odseku uvádza, že potreba aktualizácie v súčasnosti platnej vyhlášky je potrebná z hľadiska jednoznačnosti v súvislosti so zakreslením ochranného pásma a následnej s jeho popisom pre potreby zaevidovania do katastra nehnuteľností, žiadame doplniť návrh vyhlášky o ustanovenia, ktoré budú obsahovať vyššie pomenované podklady potrebné na zápis do katastra nehnuteľností. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.10.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) prílohe č. 3 V navrhovanom znení prílohy č. 3 navrhujeme vypustiť slovo „umelých“. Slovné spojenie „umelých hraniciach parciel“ totižto náš právny poriadok nepozná. Zároveň žiadame, aby boli prílohe č. 3 okrem čísel parciel uvádzané aj katastrálne územia, v ktorých sa tieto parcely nachádzajú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.10.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že ak v doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, nie je potrebné v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ označovať žiadnu z možností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [názov vyhlášky zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v názve vyhlášky a čl. I úvodnej vete vypustiť slová „a dopĺňa“, pretože platné znenie vyhlášky sa návrhom iba mení, v bode 2 vypustiť prvú vetu, pretože sa v platnom znení vyhlášky nenachádza, v časti, ktorou sa mení príloha č. 3 prvej vete nahradiť slovo „prírodným“ slovom „prírodných“, v treťom odseku tretej vete za slovami „Z lomového bodu 1“ vypustiť slová „do lomového bodu“ ako nadbytočné, v treťom odseku deviatej vete slovo „pozemkov“ nahradiť slovom „pozemku“, v treťom odseku jedenástej vete slová „do lomového bodu 11 a 12“ nahradiť slovami „do lomových bodov 11 a 12“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Legislatívno-technická pripomienka Z legislatívno-technického hľadiska odporúčame doložku zlučiteľnosti k návrhu vyhlášky zosúladiť s platným znením Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.10.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) materiálu V novelizačnom bode 1- na mape vyznačiť lomový bod 10 v súlade s popisom v Prílohe č. 3 (novelizačný bod 2.). V novelizačnom bode 2 - za slovami „Z lomového bodu 1“ vypustiť slová „do lomového bodu“, z dôvodu duplicity. - slová „do lomového bodu 13, z ktorého pokračuje smerom na juh po východnej hranici pozemku parc. č. 1001 v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 4“ nahradiť slovami „do lomového bodu 13, z ktorého pokračuje smerom na juh po východnej hranici pozemku parc. č. 1001 v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 14“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčame z predkladacej správy vypustiť informáciu o vybraných vplyvoch predloženého návrhu vyhlášky. V súlade s čl. 19 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky zhrnutie vybraných vplyvov má obsahovať všeobecná časť dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 V prílohe č. 3 v texte, ktorým sa navrhuje zmeniť pôvodné znenie, odporúčame tieto úpravy: 1. V prvom odseku odporúčame slovo „prírodným“ nahradiť slovom „prírodných“. 2. V treťom odseku v tretej vete odporúčame za slovami „Z lomového bodu 1“ vypustiť slová “do lomového bodu“. 3. Vo štvrtom odseku odporúčame slová „v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 4“ nahradiť slovami „v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 14“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 Odporúčame v čl. I bode 2 vypustiť vetu „Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:10 000.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; veta, ktorú predkladateľ navrhuje nahradiť, sa v platnom znení predmetnej vyhlášky nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2019 Detail