LP/2019/687 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1640)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/16942/2019-822
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/687
Dátum začiatku MPK: 30.09.2019
Dátum konca MPK: 08.10.2019
Novelizované predpisy: 527/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

182/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.09.2019
Ukončenie štádia: 08.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)