LP/2019/679 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia o návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/015223/2019-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/679
Dátum začiatku MPK: 27.09.2019
Dátum konca MPK: 17.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)