LP/2019/675 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/015222/2019-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/675
Dátum začiatku MPK: 27.09.2019
Dátum konca MPK: 17.10.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)