LP/2019/670 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 3 V úvodnej vete navrhujeme slovo „sa“ vložiť za slová „V § 3“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 3 V úvodnej vete odporúčame slovo „sa" vložiť za slová „V § 3". V písmene e) odporúčame slovo „poznámku" nahradiť slovom „poznámka" a na konci vypustiť úvodzovky. V poznámke pod čiarou k odkazu 1a odporúčame vypustiť slová „v znení zákona č. 231/2019 Z. z." (§ 2 ods. 1 písm. e) nebol novelizovaný). Odôvodnenie: Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k doložke zlučiteľnosti Doložku zlučiteľnosti odporúčame prepracovať a zosúladiť s aktuálnym znením prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR, ktorej posledná zmena nadobudla účinnosť 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k jednotlivým ustanoveniam 1. V čl. I bode 3 odporúčame slovo „poznámku“ nahradiť slovom „poznámka“ (v správnom gramatickom tvare). 2. V čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 1a odporúčame za slovo „zmene“ vložiť spojku „a“. 3. V čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 1a odporúčame vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“, nakoľko § 2 ods. 1 písm. e) doposiaľ nebol novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k doložke vybraných vplyvov V bode 1 časti Charakter predkladaného materiálu odporúčame „Materiál nelegislatívnej povahy“ zmeniť na „Materiál legislatívnej povahy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 3 V čl. I bode 3 navrhujeme v písmene e) slovo „poznámku“ nahradiť slovom „poznámka“ a na konci vety navrhujeme za bodkou vypustiť koncové úvodzovky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 2 slová „na konci“ vložiť za slovo „sa“, v bode 3 úvodnej vete slovo „sa“ vložiť za slová „V § 3“, v písmene e) slovo „poznámku“ nahradiť slovom „poznámka“ a na konci vypustiť druhé úvodzovky, v poznámke pod čiarou k odkazu 1a vypustiť slová „v znení zákona č. 231/2019 Z. z.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl.I V poznámke pod čiarou k odkazu 1a odporúčame vypustiť slová „v znení zákona č. 231/2019 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami na doložku vybraných vplyvov upravenými v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 2 a 3 V čl. I bod 2 navrhujeme premiestniť slová "na konci" za zámeno "sa" a v bode 3 premiestniť zámeno "sa" za "§ 3"; legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.10.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 V písmene e) odporúčame nahradiť slovo "poznámku" slovom "poznámka" a na konci vypustiť úvodzovky. Odôvodnenie: Gramatická a legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 V úvodnej vete novelizačného bodu odporúčame nahradiť slová "V § 3 odsek 2 sa" slovami "V § 3 sa odsek 2". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 V poznámke pod čiarou k odkazu 1a odporúčame vypustiť slová "v znení zákona č. 231/2019 Z. z.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2019 Detail