LP/2019/668 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2019/13008:1-D1510
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predkladaný materiál je medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a ktorá si vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Dohovor je súčasne medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi. Schvaľovacie procesy musia byť ukončené do 6. decembra 2019, do termínu zasadnutia Vysokej rady EUI, počas ktorého bude SR prijatá za člena EUI. Skrátenie materiálu v rámci MPK je nevyhnutné na dodržanie uvedeného termínu.
Posledná zmena: 30.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/668
Dátum začiatku MPK: 25.09.2019
Dátum konca MPK: 27.09.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)