LP/2019/661 Návrh 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 21144/2019-4030-54558
Podnet: Bod B.1. uznesenia vlády SR č. 300/2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/661
Dátum začiatku MPK: 20.09.2019
Dátum konca MPK: 03.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.10.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)