LP/2019/656 Návrh podporného mechanizmu pre verejno-súkromné partnerstvá v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií v medzinárodnom kontexte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 003371/2019/OFN-1
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/656
Dátum začiatku MPK: 18.09.2019
Dátum konca MPK: 01.10.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)