LP/2019/655 Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Pridať
ZÁKON
o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 1 Poznámku pod čiarou k odkazu 1 odporúčame upraviť podľa požiadaviek bodu 23.7. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 5 písm. d) § 5 písm. d) navrhujeme upraviť takto: „d) vykonáva úradnú kontrolu u subjektov, ktoré v rámci svojej činnosti využívajú informáciu o tom, že poľnohospodársky produkt alebo potravina, ktoré uvádzajú na trh, pochádzajú z ekologickej poľnohospodárskej výroby, s cieľom preukázania prípadného spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa tohto zákona,“ Či uvádzaná informácia je skutočne klamlivou informáciu, nemusí byť v praxi jednoznačné. Podľa navrhovaného znenia písmena d) sa výkon úradnej kontroly má vzťahovať len na subjekty, ktoré používajú klamlivú informáciu. Daná skutočnosť sa však preukazuje v rámci konania podľa navrhovaných § 17 a 18, preto kým neexistuje právoplatné rozhodnutie s výrokom, ktorý konštatuje spáchanie priestupku, či iného správneho deliktu, navrhovaný § 5 písm. d) je nepoužiteľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 12 V poznámke pod čiarou k odkazu 12 odporúčame slová „č. 201/2007 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov v znení neskorších predpisov“. Slová „v znení neskorších predpisov“ je potrebné rešpektovať tak v názve zákona, ako aj uviesť z dôvodu, že § 19a bol novelizovaný aj zákonom č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 18 ods. 3 písm. i) K § 18 ods. 3 písm. i): odporúčame do poznámok pod čiarou doplniť poznámku k odkazu 19) a číslicou 20 označiť poznámku pod čiarou k odkazu 21. Chyby v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 V § 2 odporúčame zaviesť skratku pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, následne prispôsobiť znenie § 3 písm. b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 8 ods. 3 V § 8 ods. 3 navrhujeme slová „začatia konania“ nahradiť slovami „doručenia žiadosti“ z dôvodu, že v návrhu nie definovaný moment začatia konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 15 V poznámke pod čiarou k odkazu 15 odporúčame slovo „13)“ nahradiť slovom „15)“. Chyba v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 16 ods. 2 V § 16 ods. 2 odporúčame vypustiť slová „pred použitím neekologického vstupu“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 9 ods. 5 V § 9 ods. 5 odporúčame vypustiť slová „ods. 1 až 6“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) k § 7 Odporúčame v § 7 doplniť ustanovenie o tom, že pri výkone vstupného preverovania sa postupuje podľa osobitných predpisov. Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu tak, aby bolo jednoznačné, že registráciou a povoľovaním podľa návrhu zákona nie je možné nahradiť povinnosti podľa osobitných predpisov. Podľa § 8 ods. 5 návrhu zákona je prevádzkovateľ oprávnený vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu odo dňa jeho registrácie v registri prevádzkovateľov. Upozorňujeme, že na výkon niektorých činností podľa návrhu zákona (napr. podľa § 6 ods. 1 písm. c) bodu 2 „živočíšna výroba“) sú potrebné aj náležitosti podľa osobitných predpisov. V uvedenom prípade za určitých okolností sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) k § 7 Odporúčame v § 7 doplniť ustanovenie o tom, že pri výkone vstupného preverovania sa postupuje podľa osobitných predpisov. Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu tak, aby bolo jednoznačné, že registráciou a povoľovaním podľa návrhu zákona nie je možné nahradiť povinnosti podľa osobitných predpisov. Podľa § 8 ods. 5 návrhu zákona je prevádzkovateľ oprávnený vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu odo dňa jeho registrácie v registri prevádzkovateľov. Upozorňujeme, že na výkon niektorých činností podľa návrhu zákona (napr. podľa § 6 ods. 1 písm. c) bodu 2 „živočíšna výroba“) sú potrebné aj náležitosti podľa osobitných predpisov. V uvedenom prípade za určitých okolností sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 19 ods. 2 V § 19 ods. 2 odporúčame vypustiť slová „hornej hranice“. Slová je potrebné vypustiť z dôvodu, že pokuta sa ukladá v konkrétnej výške. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 21 ods. 3 V § 21 ods. 3 odporúčame slová „prispôsobiť svoje právne pomery k tomuto zákonu“ nahradiť slovami „uviesť svoje právne pomery do súladu s týmto zákonom“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.10.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona: 2. Predkladaným návrhom zákona dochádza k implementácií ustanovení nariadenia (EÚ) 2018/848 a nariadenia (EÚ) 2017/625. Vzhľadom na to žiadame predkladateľa o preukázanie náležitej implementácií nasledovných ustanovení nariadenia (EÚ) 2018/848: Čl. 22 ods. 3 a 4 (prijímanie mimoriadnych pravidiel výroby v prípade označenia určitej udalosti za prírodnú katastrofu); Čl. 25 (dočasné povoľovanie používania neekologických poľnohospodárskych zložiek pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby a súvisiaca informačná povinnosť voči Európskej komisii); Čl. 26 (vytvorenie databázy ekologického rastlinného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu z konverzie); Čl. 43 (výmena informácií); a Čl. 51 – 53 (podávanie informácií a predkladanie správ členských štátov Komisii). Rovnako žiadame o preukázanie správnej a úplnej implementácie týchto ustanovení nariadenia (EÚ) 2017/625: Čl. 100 a 101 (ustanovenia týkajúce sa národných referenčných laboratórií); Čl. 103 (určenie styčného orgánu); Čl. 109 až 111 (vypracovanie viacročných plánov kontroly členskými štátmi); Čl. 113 (vypracovanie výročných správ členskými štátmi); a Čl. 131 až 134 (ustanovenia týkajúce sa systému riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.10.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 7 ods. 9 V § 7 ods. 9 je potrebné slová „listinnej forme alebo elektronickej forme” nahradiť slovami „listinnej podobe alebo elektronickej podobe”. Takúto úpravu je potrebné urobiť v celkom návrhu zákona (napríklad v § 11 ods. 1 písm. c)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.10.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K § 1 v úvodnej vete V § 1 v úvodnej vete je potrebné slovo „upravuje” nahradiť slovom „ustanovuje”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.10.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 6 ods. 1 písm. c) V § 6 ods. 1 písm. c) navrhujeme druhy činností písať bez úvodzoviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.10.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona: 1. V navrhovanom § 22 predkladaného návrhu zákona dochádza k zrušeniu zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z. Uvedený právny predpis v § 4 písm. g) obsahoval informačnú povinnosť a povinnosť spolupráce Kontrolného ústavu s príslušnými orgánmi EÚ a príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, ako aj s inšpekčnými organizáciami členských štátov EÚ a iných štátov. Na účely správnej a úplnej implementácie nariadenia (EÚ) 2018/848 a nariadenia (EÚ) 2017/625 žiadame do § 5 predkladaného návrhu zákona doplniť obdobné ustanovenie vymedzujúce povinnosť Kontrolného ústavu v tejto oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.10.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K Doložke vybraných vplyvov, časť 5 V Doložke vybraných vplyvov, časť 5 - Alternatívne riešenia - navrhujeme v druhej vete doplniť zátvorku pred skratku „EÚ“ a zároveň vypustiť mäkčeň nad písmenom „E“; v tej istej časti navrhujeme preformulovať tretiu vetu takto: „Bez implementácie by dotknuté orgány štátnej správy nemali zriadené potrebné kompetencie a povinnosti im uložené nariadením (EÚ) 2018/848 by neboli vynútiteľné zákonom.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.10.2019 Detail