LP/2019/654 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Prílohe č. 2 V Prílohe č. 2, str. 10 navrhujeme v Kóde kategórie 1, Typ ohlasu: „citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch“ doplniť a vymenovať citačné indexy, prípadne alternatívne za slová: „v citačných indexoch“ navrhujeme doplniť slová: „Wos, Scopus“. Odôvodnenie: navrhujeme upresniť a zadefinovať priamo na tomto mieste vyhlášky, ktoré citačné indexy budú v rámci kódu kategórie 1 relevantné pre typ odkazu „citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch“. Napríklad ako doposiaľ Wos a Scopus, prípadne iné. V rámci charakteristiky termínov v Prílohe č. 10 je citačný index vymedzený veľmi široko, pričom podľa takto navrhovanej definície by sem bolo teoreticky možné zaradiť aj niektoré online nástroje, ako je napríklad Google Scholar, v ktorom je taktiež možné zistiť, ktorý iný dokument cituje daný dokument, a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 6 Navrhujeme do § 6 vložiť ustanovenie, podľa ktorého bude prístup do Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti za účelom vkladania ohlasov pre spracovateľov povolený neobmedzene. Odôvodnenie: Prístup do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti je neobmedzený, t. j. ohlasy je sem možné vkladať kedykoľvek, avšak pri umeleckej činnosti len v čase prístupu do centrálneho registra v konkrétnom roku, viď Metodika evidencie umeleckej činnosti, str. 21, ods. 8.5. Doplňujúce údaje: „Ohlasy sa dajú pripájať k výstupom, ktoré sú predmetom evidencie, čiže k výstupom za príslušný vykazovací rok do poľa „Ďalšie údaje“ (dostupné dňa 14.10.2019 na http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/2019/metodika_creuc_2019_spolocnepravidla.pdf) Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Prílohe č. 1 V Prílohe č. 1, str. 9 navrhujeme v Kategórii evidencie publikačnej činnosti U – Umelecký výstup, do podkategórie U1 – umelecký výstup ako celok doplniť ďalšie 2 typy výstupu: „interpretačný výkon (koncert)“ a „CD nahrávka“. Odôvodnenie: S uvedenými typmi výstupu sa interpreti stretávali v Evidencii umeleckej činnosti aj doposiaľ, pričom v návrhu novej vyhlášky tieto pojmy chýbajú. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 ods. 10, § 2 ods. 4, § 4 ods. 2 s 9 a § 5 ods. 4 V § 1 ods. 10, § 2 ods. 4, § 4 ods. 2 s 9 a § 5 ods. 4 odporúčame vypustiť nadbytočné slovo „Jednotlivé“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 1) V poznámke pod čiarou k odkazu 1) odporúčame v citácii zákonov č. 444/2002 Z. z. a 517/2007 Z. z. vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu V názve návrhu vyhlášky odporúčame slovo „Vyhláška“ nahradiť slovom „VYHLÁŠKA“. Pripomienka podľa bodu 18. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 2 V prílohe č. 2 v nadpise odporúčame za slovo „Kategórie“ vložiť slovo „evidencie“. Ide o zosúladenie so znením § 2 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) podnadpisu § 8 V podnadpise § 8 odporúčame vzhľadom na obsah § 8 slová „Záverečné a zrušovacie“ nahradiť slovom „Zrušovacie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 4 V prílohe č. 4 v nadpise odporúčame za slovo „a“ vložiť slovo „evidencii“. Ide o zosúladenie so znením § 3 ods. 13. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 7 V prílohe č. 7 v nadpise odporúčame za slovo „Kategórie“ vložiť slovo „evidencie“. Ide o zosúladenie so znením § 5 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 3 V prílohe č. 3 odporúčame znenie nadpisu zosúladiť so znením § 3 ods. 12 a v nadpise časti A. a B. vypustiť nadbytočné slová „pri evidencii“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 9 V prílohe č. 9 v nadpise odporúčame za slovo „a“ vložiť slovo „evidencii“. Ide o zosúladenie so znením § 6 ods. 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) K prílohe č. 10 Navrhujeme spojiť tu do jednej kategórie termíny „článok“ a „príspevok“. Považujeme ich za kvalitatívne rovnocenné a ich spoločné uvedenie v tomto „slovníku“ by podporilo toto vnímanie. V ich vymedzení ďalej navrhujeme formuláciu „...môže byť recenzovaný aj samostatne.“ nahradiť formuláciou „...môže byť recenzovaný alebo inak posudzovaný aj samostatne.“ Táto zmena umožňuje evidovať informácie aj o iných postupoch posudzovania a prijatia na publikáciu, než je recenzné konanie, tak, ako je vymedzené v prílohe č. 10. Môže ísť o postupy obvyklé v zahraničí. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) K prílohe č. 10 Pri pojme vedecká monografia navrhujeme zvážiť prehodnotiť ako pojmový znak vedeckej monografie počet autorov najviac 3 (buď tento počet zvýšiť, alebo úplne obmedzenie počtu autorov vypustiť). Máme za to, že kritérium počtu autorov na posúdenie vedeckej monografie je prekonané. Ak môžu mať vedecké štúdie (pri podstatne menšom rozsahu) aj desiatky spoluautorov, prečo vedecká monografia najviac troch? Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) k predloženému návrhu Zabezpečiť konverziu záznamov v CREPČ podľa teraz platnej vyhlášky priradením kategorizácie podľa tejto vyhlášky, postupne od najnovších záznamov k starším. Odôvodnenie: Súbory nekompatibilných záznamov podľa rôznych verzií CREPČ budú ich robiť priamo nepoužiteľné pre rôzne účely, napr. kvalifikačné postupy autorov. Konverzia bude nevyhnutná aj pre záznamy výstupov za obdobie, ktoré sa bude posudzovať v najbližšom období hodnotenia kvality tvorivej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) K prílohe č. 3 – časť A, bod (3) Navrhujeme tento bod vypustiť a nasledujúce body prečíslovať na (3) až (5). Odôvodnenie: Máme za to, že potreba predkladať tu uvedené dokumenty týkajúce sa konferenčných výstupov publikačnej činnosti predstavuje zbytočnú byrokratizáciu a zbytočnú administratívnu záťaž pre akademické inštitúcie aj pre autorov. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) Ku kategórii V2 a V3 v prílohe č. 1 vyhlášky Máme za to, že tu uvádzané kategórie výstupov nemožno považovať za kvalitatívne rovnocenné a nemali by byť evidované v rámci jednej kategórie výstupov, pretože abstrakt, abstrakt z podujatia a poster z podujatia charakterom svojho rozsahu nemôžu byť rovnocenné. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
PraF UK (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta) prílohe č. 10 Navrhujeme spojiť tu do jednej kategórie termíny „článok“ a „príspevok“. Považujeme ich za kvalitatívne rovnocenné a ich spoločné uvedenie v tomto „slovníku“ by podporilo toto vnímanie. V ich vymedzení ďalej navrhujeme formuláciu „...môže byť recenzovaný aj samostatne.“ nahradiť formuláciou „...môže byť recenzovaný alebo inak posudzovaný aj samostatne.“ Táto zmena umožňuje evidovať informácie aj o iných postupoch posudzovania a prijatia na publikáciu, než je recenzné konanie, tak, ako je vymedzené v prílohe č. 10. Môže ísť o postupy obvyklé v zahraničí. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail
PraF UK (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta) prílohe č. 1 vyhlášky Súčasný systém kategórií evidencie publikačnej činnosti považujeme za lepší, než ten, ktorý sa navrhuje v prílohe č. 1. Súčasný systém umožňuje bližšie kategorizovať výstupy publikačnej činnosti, vďaka čomu napríklad už na základe kódu kategórie je možné zistiť, či ide o domáci, alebo o zahraničný výstup, ako aj ďalšie informácie o výstupe. Navrhujeme preto zachovať súčasné kategórie. Výhodu ich zachovania vidíme aj v tom, že vedecká obec je s nimi zžitá a zmena kategórií môže viesť k zmätku. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.10.2019 Detail