LP/2019/65 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 09719/2019/SCDPK/10585-M
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na to, že ide o krátku transpozičnú lehotu podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR, ak hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, je možné pripomienkovanie uskutočniť v skrátenej forme. Zároveň podľa čl. 10 Legislatívnych pravidiel vlády SR sa upustilo od predbežnej informácie k návrhu.
Posledná zmena: 11.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/65
Dátum začiatku MPK: 25.01.2019
Dátum konca MPK: 04.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.01.2019
Ukončenie štádia: 25.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 26.02.2019
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)