LP/2019/638 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. .../2019 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. .../2019 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 2. Vzhľadom na čoraz viac sa rozmáhajúci segment elektrických kolobežiek a ich rôznu technickú vybavenosť máme za to, že zmena navrhovaná v bode 6 nedostatočne pokrýva požiadavku na jasné vymedzenie podmienok ich prevádzkovania v cestnej premávke. Navrhovanou zmenou sa úplne vypustia požiadavky na konštrukciu kolobežiek (primerané ako sú požiadavky na konštrukciu bicyklov s elektrickým pohonom) a ostanú iba požiadavky na pomocný motorček (rovnaké ako sú požiadavky na pomocný motorček u bicyklov). Takéto vymedzenie nepovažujeme v záujme bezpečnosti cestnej premávky za adekvátne a preto žiadame znenie § 32 žiadame nahradiť novým znením, ktoré by jasne upravovalo technické požiadavky nielen na pomocný motorček, ale aj na vybavenie kolobežky najmä z hľadiska konštrukcie, osvetlenia a bŕzd (obdobne ako je tomu u bicyklov): „§ 32 Kolobežka s pomocným motorčekom (1) Kolobežka s pomocným motorčekom je nemotorové vozidlo zachovávajúce pôvodný charakter kolobežky, pričom a) na pohon okrem ľudskej sily slúži aj elektrický pomocný motorček, ktorý neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km · h-1 a b) nie je vybavené sedadlom. (2) Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí byť vybavená najmenej jednou brzdou a zariadením umožňujúcim dávať zvukové výstražné znamenie. (3) Kolobežka s pomocným motorčekom musí byť počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavená a) zadným odrazovým sklom červenej farby,44) pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom,45) odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine kolobežky alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine tak, aby bolo odrazené svetlo viditeľné pre účastníka cestnej premávky idúceho za kolobežkou; zadné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti zadnej strany odevu vodiča, b) predným odrazovým sklom bielej farby,44) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom predného kolesa, c) svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom;45) svietidlo musí byť nastavené a upravené tak, aby referenčná os svetelného toku pretínala rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne meniť, d) svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom,45) pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa písmena a); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami. (4) Svetlo svietidla podľa odseku 3 písm. c) a d) musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.9.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 1. Požiadavky na bicykel s pomocným motorčekom (§ 31) žiadame upraviť tak, aby korešpondovali s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, podľa ktorého sa za bicykel s pomocným motorčekom považuje len bicykel poháňaný elektrickým motorom, t. j. vypustiť odsek 1, v odseku 2 vypustiť za slovom „požiadavkami“ čiarku a slová „ak ide o elektrický pohon“ a v odseku 3 vypustiť za slovom „motor“ čiarku a slová „nádrž paliva“. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.9.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.9.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.9.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.9.2019 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Bodu 5, § 24 ods. 2 V § 24 ods. 2 žiadame znenie odseku upraviť nasledovne: „(2) Za vyhlásenie odosielateľa sa považuje vyhlásenie o hmotnosti alebo nákladný list, alebo rovnocenný prepravný doklad, akým je tranzitný nákladný list,36a) pokiaľ obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a) a b).“. Odôvodnenie: Z dôvodu znižovania administratívnej záťaže navrhujeme, aby vyhlásenie odosielateľa v prípade naloženia intermodálnej nákladnej jednotky obsahovalo rovnaké údaje ako vyhlásenie o hmotnosti, ktoré odosielateľ musí vystavovať, a ktoré by bolo možné použiť aj v prípade ak sa tovar prepravuje intermodálnou nákladnou jednotkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2019 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) K bodu 5, § 24 ods. 1 písm. b) V § 24 ods. 1 žiadame znenie písm. b) zmeniť nasledovne: „b) celkovú hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy s loženou intermodálnou nákladnou jednotkou.“. Odôvodnenie: Znenie § 24 ods. 1 písm. b) žiadame upraviť z dôvodu, že nie každý odosielateľ tovaru dokáže samostatne vážiť intermodálnu jednotku ale váži celé vozidlo (ak celok). Zároveň nie vždy najväčšia prevádzková hmotnosť intermodálnej nákladnej jednotky (z technického preukazu) zodpovedá reálnej hmotnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V názve materiálu a v čl. I úvodnej vete odporúčame vypustiť slová ,,v znení vyhlášky č. .../2019 Z. z.". Táto pripomienka sa primerane vzťahuje aj na ďalšie súvisiace predkladané dokumenty. Odôvodnenie: Nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve vyhlášky a v čl. I úvodnej vete vypustiť slová „v znení vyhlášky č. .../2019 Z. z.“, v čl. I bode 3 § 5 ods. 6 za slovom „autobusov“ vypustiť čiarku a vložiť slová „podľa odseku 1“, v bode 5 § 24 ods. 2 slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“ a vypustiť slová „písm. a) a b)“ ako nadbytočné, čl. II zosúladiť s bodom 64.1 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve vyhlášky a v čl. I úvodnej vete vypustiť slová „v znení vyhlášky č. .../2019 Z. z.“, v čl. I bode 3 § 5 ods. 6 za slovom „autobusov“ vypustiť čiarku a vložiť slová „podľa odseku 1“, v bode 5 § 24 ods. 2 slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“ a vypustiť slová „písm. a) a b)“ ako nadbytočné, čl. II zosúladiť s bodom 64.1 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujem, že ak návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu sa neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov, bodu 9 I) Pokiaľ je v časti 9 uvedené, že materiál nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, neuvádza sa odpoveď na podotázku, či má materiál pozitívne/žiadne/negatívne rozpočtovo zabezpečené vplyvy (viď. bod 9, ods. 1, tretia veta Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). V tejto súvislosti odporúčame odstrániť v podotázke označenie pri možnosti ,,žiadne". II) Pokiaľ je v časti 9 uvedené, že materiál nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, neuvádza sa odpoveď na podotázku, či má materiál pozitívne/žiadne/negatívne vplyvy na MPS (viď. bod 9, ods. 1, piata veta Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). V tejto súvislosti odporúčame odstrániť v podotázke označenie pri možnosti ,,žiadne". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I bodu 3 [§ 5 ods. 6 prvá veta] Odporúčame - za slovami "písm. a) vypustiť nadbytočnú čiarku, - za slovom "autobusov" čiarku nahradiť slovami "a podľa odseku 1", pretože citácia písmen tohto istého odseku je prerušená ustanovením výnimky, - zvážiť za slovami "na alternatívne palivo" vloženie čiarky, pretože bez čiarky môže byť dodatočná hmotnosť v konkrétnom prípade ustanovená až na tri tony, - zvážiť vloženie prvého výskytu slova "najviac" za slovo "zvýšiť" a nahradenie slov "1 t" a "2 t" slovami "jednej tony" a "dve tony" z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti súvetia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I bodu 7 Odporúčame doplniť citácie smerníc v transpozičnej prílohe v súlade s legislatívno-technickým pokynom č. 62.13 poslednej vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II Odporúčame označiť citované novelizačné body slovne v súlade s legislatívno-technickými pokynmi 57. a 64.1 . Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I úvodnej vete Odporúčame za slovami "v cestnej premávke " vložiť chýbajúcu čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2019 Detail