LP/2019/623 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 17558/2019-M_OPVA
Podnet: § 7 ods. 5 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. a úloha č. 2 v mesiaci október 2019 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátená lehota je z dôvodu povinnosti predložiť predmetný návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na rokovanie HSR najmenej 10 dní pred jej konaním. Nakoľko termín rokovania HSR je stanovený na 23. septembra 2019, je potrebné materiál predložiť najneskôr do 13. septembra 2019 a následne ho predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky v termíne, ustanovenom v § 7 ods. 5 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
Posledná zmena: 04.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/623
Dátum začiatku MPK: 30.08.2019
Dátum konca MPK: 09.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia: 30.08.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 04.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)