LP/2019/62 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienku Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k §5 V §5 sa vypúšťa odsek 8 Nesúhlasíme s vypustením celého odstavca. Navrhujeme : V §5 odsek 8 text zmeniť na: Miestnosti na upratovanie zriadiť podľa osobitných predpisov. 3) Poznámky pod čiarou 3) NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko; vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v platnom znení; Odôvodnenie : Prevádzkovateľ takýchto zariadení, v ktorých sú práve vyššie nároky na upratovanie, čo vyplýva z charakteru činností v týchto zariadeniach, musí mať na zreteli, aké sú požiadavky na upratovaciu činnosť z hľadiska priestoru, vybavenia, požiadaviek na tepelno – vlhkostnú mikroklímu a vetranie. Neznižujme štandardy, ktoré sú rokmi zaužívané a prax ukázala, že sú aj prospešné. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V čl. I úvodnej vete je potrebné vypustiť slová „a dopĺňa“, pretože návrhom sa platné znenie vyhlášky iba mení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. I 2. V úvodnej vete pod označením „Čl. I“ návrhu vyhlášky navrhujeme vypustiť slová „a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k názvu návrhu vyhlášky 1. V názve návrhu vyhlášky navrhujeme rok „2018“ nahradiť rokom „2019“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. II 3. V čl. II za vetou o nadobudnutí účinnosti navrhujeme doplniť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Čl. I Odporúčame z úvodnej vety vypustiť slová "a dopĺňa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V úvodnej vete čl. I odporúčame vypustiť slová "a dopĺňa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne k Doložke zlučiteľnosti Podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky doložka zlučiteľnosti obsahuje 5 bodov a preto v slovnom spojení „k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti“ odporúčame vypustiť 6. bod. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.2.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 2 Doložky vybraných vplyvov V bode 2 Doložky vybraných vplyvov odporúčame v druhej vete za slovami „ako značne problematické“ vypustiť slovo „sa“ z dôvodu, že je v navrhovanom znení uvedené dvakrát. Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.2.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne k názvu právneho predpisu V názve právneho predpisu navrhujeme aktualizovať rok, v ktorom má byť predmetná vyhláška schválená, to znamená slovo „2018“ nahradiť slovom „2019“. Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) názvu vyhlášky V názve vyhlášky odporúčame uviesť aktuálny rok 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.1.2019 Detail