LP/2019/61 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2014 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2014 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K Čl. I bod 1 V texte poznámky pod čiarou k odkazu 1aa) navrhujeme na konci doplniť slová "v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.". Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k §2 ods.5 V §2 ods.5 sa vypúšťajú slová „ v masážnych salónoch aj sprchy“. Navrhujeme text ponechať, tak, ako je to v súčasne platnom právnom predpise. Odôvodnenie : Sprchy pri masážach sa umiestňujú na použitie pred samotnou masážou ako prevencia na ochranu zdravia, prenosu ochorení. Použitie sprchy klientom je aj súčasťou pracovných postupov, ktoré musí mať prevádzkovateľ vypracované a schválené v prevádzkovom poriadku. V §2 ods. 5 sa vypúšťa odsek 10 Nesúhlasíme s vypustením odseku 10 a požadujeme, aby bol ponechaný súčasný právny stav. Odôvodnenie : Vo viacerých právnych úpravách sú uvedené požiadavky na plochy pracovných priestorov, napr. plocha na 1 pracovné miesto, plocha na 1 posteľ v ubytovacích zariadeniach, nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, požaduje sa tiež nezastavaná plocha na manipulačný priestor pracovníka, na šatňové miesto....., nemôžeme pripustiť precedens, aby sa pre určité činnosti zľavilo zo základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov, zajtra by to chceli ďalší. Nehovoriac o tom, že právnou úpravou by sme umožnili pracovníkom pracovať vo vynútených polohách pre nedostatok priestoru, pretože by sa to určite začalo zneužívať (úspora nákladov na prenájom priestorov napríklad), pritom vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. hovorí o tom, že pracovník môže za pracovnú zmenu pracovať vo vynútených polohách maximálne 30 minút.... Zásadná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k §2 ods.2 V §2 ods.2 sa slová ....... nahrádzajú slovom „osvetlenie 1aa“ Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie : ......č. 541/2007 Z. z. .... Navrhujeme doplniť: § 36 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odôvodnenie : § 36 citovaného zákona upravuje podmienky, za ktorých je možné zriaďovať prevádzky bez denného osvetlenia, pričom vyhláška upravuje požiadavky na osvetlenie pracoviska bez denného osvetlenia a náhradné opatrenia na ochranu zdravia, pokiaľ v prevádzke nie je zabezpečené denné osvetlenie. Uvedený postup však platí len ak z technických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné zabezpečiť denné osvetlenie – čo nie je prípad zariadení starostlivosti o ľudské telo. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k §4 V § 4 sa vypúšťajú odseky 5 a 6 Návrh: Požadujeme, aby bol ponechaný súčasný právny stav. Nesúhlasíme s vypustením odsekov 5 a 6. Odôvodnenie : Nie je prípustné v jednom šatňovom mieste (skrinke na odloženie vecí) umiestňovať veci 2 klientov. Počet je stanovený z dôvodu, že počet klientov v potiarni, po procedúre sa presúva do odpočivárne, t.zn. že v prevádzkových priestoroch sauny sa nachádza naraz 2 násobný počet klientov. Sprchy slúžia na očistu tela pred vstupom do potiarne, rovnako tak slúžia na ochladzovanie tela pokiaľ návštevník sauny nevstupuje do ochladzovacieho bazéna (prevencia srdcovo – cievnym kolapsom). Na štyri miesta v potiarni musí pripadnúť najmenej jedna sprcha. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k §4 ods.1 V §4 ods.1 sa vypúšťa slovo „čakáreň“ Nesúhlasíme s vypustením slova „čakáreň“ a požadujeme, aby bol ponechaný súčasný právny stav. Odôvodnenie: Jedná sa o saunu pre verejnosť, to znamená, že do sauny príde niekto z domu a kde bude čakať ? Nebavíme sa o ubytovaných v zariadení a ani o prevádzke, kde by návštevníci boli objednaní na určitú hodinu. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 1 za slová „ods. 2“ vložiť slová „prvej vete“, v poznámke pod čiarou k odkazu 1aa na konci pripojiť tieto slová: „v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.“, v bode 2 slovo „vypúšťajú“ nahradiť slovami „vypúšťa čiarka a slová“, v bode 6 slovo „vykonajú“ nahradiť slovom „vykonávajú“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I Úvodnú vetu odporúčame upraviť podľa bodov 28.1 a 47.1 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I prvému bodu V texte poznámky pod čiarou k odkazu 1aa) odporúčame na konci doplniť slová "v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k §6 ods.6 V §6 ods.6 ........najmenej však raz za päť rokov Návrh : V §6 ods.6 ........najmenej však raz za tri roky. Odôvodnenie : 5 rokov považujeme za neprimerane dlhý čas na maľovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 2 2. V bode 2, ktorým sa mení § 2 ods. 5 navrhujeme za znením „ods. 5 sa“ uviesť slová „za slovom „vody“ vypúšťa čiarka a“ a zo znenia bodu 5 vypustiť slovo „vypúšťajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 2 2. V bode 2, ktorým sa mení § 2 ods. 5 navrhujeme za znením „ods. 5 sa“ uviesť slová „za slovom „vody“ vypúšťa čiarka a“ a zo znenia bodu 5 vypustiť slovo „vypúšťajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 1 1. V bode 1 v znení poznámky pod čiarou k odkazu 1aa navrhujeme na konci tohto znenia uviesť slová „v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 1 1. V bode 1 v znení poznámky pod čiarou k odkazu 1aa navrhujeme na konci tohto znenia uviesť slová „v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.2.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I úvodná veta Slová ,,vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky" odporúčame nahradiť slovom ,,vyhlášky". Odôvodnenie: Nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.2.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 2 Slovo ,,vypúšťajú" odporúčame nahradiť slovami ,,vypúšťa čiarka a". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.2.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K názvu vyhlášky Slová ,,vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky" odporúčame nahradiť slovom ,,vyhlášky". Odôvodnenie: Nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.2.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 1 V texte navrhovanej poznámky pod čiarou k odkazu 1aa odporúčame na konci pripojiť tieto slová: ,,v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.2.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne k Správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu Podľa čl. 17 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 37 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky je povinnou prílohou materiálu predkladaného do medzirezortného pripomienkového konania Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu. Upozorňujeme predkladateľa, že v danom prípade nebol tento dokument predložený resp. správne vložený do systému Slov-lex, a preto ho odporúčame doplniť. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.2.2019 Detail