LP/2019/609 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S12421-2019-OL
Podnet: Podľa ust. § 9b ods.4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/609
Dátum začiatku MPK: 23.08.2019
Dátum konca MPK: 13.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)