LP/2019/608 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu časti 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy tabuľke č. 1 je kvantifikovaný úbytok príjmov v sume 500 eur každoročne v rokoch 2020 až 2022, avšak je uvedený v kladných hodnotách, čo by predstavovalo nárast príjmov. Žiadam preto tento vplyv uviesť v mínusových hodnotách. Zároveň je, podľa pripomienky Ministerstva financií SR uplatnenej v rámci predbežného pripomienkového konania, ktorá bola nesprávne zapracovaná, kvantifikovaná úspora výdavkov v sume 500 eur každoročne v rokoch 2020 až 2022. Ministerstvo financií SR žiadalo za príjmy verejnej správy uviesť nielen výpadok správnych poplatkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa (- 500 eur), ale aj nárast príjmov v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR v rovnakej sume (500 eur) tak, aby celkový vplyv na príjmy bol nulový; uvedené je potrebné zapracovať. V nadväznosti na nesprávne zapracovanú pripomienku je tiež potrebné uviesť v analýze vplyvov vo výdavkovej časti tabuľky č. 1 nulové hodnoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.9.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.9.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) všeobecne bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.9.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti Doložku zlučiteľnosti odporúčame zosúladiť s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.9.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“ a náležite jednotlivé písmená vyplniť. V následnom texte žiadame vynechať bod 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2019 Detail