LP/2019/607 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S12314-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/607
Dátum začiatku MPK: 22.08.2019
Dátum konca MPK: 12.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 12.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)