LP/2019/588 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v úvodnej vete opatrenia slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 134/2013 Z. z.“ a vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „zákon“)“, pretože táto legislatívna skratka je už zavedená v platnom opatrení, v čl. I bode 1 úvodnej vete slovo „dopĺňa“ nahradiť slovom „vkladá“, za slová „nový riadok“ vložiť označenie „2.2.“ a pred slová „Názov ulice“ vložiť označenie „2.2.“, doplniť poznámku o zmene označenia doterajších riadkov takto: „Doterajšie riadky 2.2. až 2.14. sa označujú ako riadky 2.3. až 2.15.“, úvodnú vetu bodu 2 preformulovať takto: „V prílohe č. 1 sa druhá časť dopĺňa riadkom 2.16., ktorý znie:“, v bode 2 pred slová „Energetický certifikát bytového domu“ označenie „2.15.“ nahradiť označením „2.16.“, v bode 4 za slová „ako body 8.1. až 8.7.“, „ako body 8.8. a 8.9.“ a „ako body 8.10. až 8.15. a“ vložiť slovo „doterajšie“, v bode 5 za slová „ako body 7.1. až 7.11.“, „ako body 7.12. a 7.13. a“ vložiť slovo „doterajšie“, v bode 7 za slová „ako body 6.5. a 6.6. a“ vložiť slovo „doterajšie“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.9.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. II Predložený návrh opatrenia sa s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020 vypúšťa v nadväznosti na zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, niektoré požadované prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, napríklad doklad o založení neziskovej organizácie, potvrdenie správcu dane o daňových nedoplatkoch, potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenie zdravotnej poisťovne o nedoplatkoch na poistnom a povinných príspevkoch. Upozorňujem, že zákon č. 221/2019 Z. z. vo vzťahu k vypusteniu povinnosti predkladania listinných dokumentov týkajúcich sa preukázania nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu a nedoplatkov na sociálnom poistení a zdravotnom poistení nadobúda účinnosť 1. decembra 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.9.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.9.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I bodu 1 Odporúčame formulovať úvodnú vetu bodu buď 1. "V prílohe č. 1 riadku 2.1. sa za slová "Názov stavby" vkladajú slová "Názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo ba) PSČ Obec/Mesto""., alebo 2. "V prílohe č. 1 sa za riadok 2.1. vkladá nový riadok 2.2, ktorý znie: ...", pričom sa ostatné riadky musia prečíslovať, alebo 3. "V prílohe č.1 riadok 2.1. znie: ...", pričom sa riadok 2.1. Názov stavby doplní zamýšľanými údajmi. Odôvodnenie: Ak sa riadok cituje v novelizačnom bode ako ustanovenie, vyplýva z toho, že nový riadok by mal byť tiež ustanovením a mať vlastné číselné označenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Doložke zlučiteľnosti Na zváženie odporúčame prepracovať bod 3 doložky zlučiteľnosti, v ktorej by podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (v znení účinnom od. 29. mája 2019) podľa prílohy č. 2 nemalo chýbať označenie primárneho práva EÚ pod písmenom „a)“, sekundárneho práva EÚ pod písmenom „b)“ a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie pod písmenom „c)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku V zmysle čl. 37 ods. 11 druhej vety Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (v znení účinnom od. 29. mája 2019) odporúčame predložený materiál doplniť o návrh oznámenia o vydaní opatrenia, ktorý sa považuje za súčasť návrhu opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Návrh opatrenia V úvodnej vete návrhu opatrenia odporúčame nahradiť slová "neskorších predpisov (ďalej len "zákon")" slovami "zákona č. 134/2013 Z. z.". Odôvodnenie: § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. bol novelizovaný iba jednou novelou- zákonom č. 134/2013 Z. z. Legislatívna skratka "zákon" bola zavedená už v opatrení č. 304/2017 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 Odporúčame uviesť číslo nového riadku- 2.1.1. Odôvodnenie: Vzhľadom na číslovanie riadkov v prílohe č. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K úvodnej vete V úvodnej vete návrhu opatrenia navrhujeme vypustiť slová „(ďalej len „zákon”)“, pretože uvedená legislatívna skratka je zavedená už v platnom znení opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.8.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I v bode 1 V čl. I v bode 1 návrhu opatrenia odprúčame text za tabuľkou upraviť napríklad takto: V časti „VYSVETLIVKY“ sa za písmeno b) vkladá nové písmeno ba), ktoré znie: „ba) Vypĺňa sa....“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.8.2019 Detail