LP/2019/58 Akčný plán na roky 2019-2020 Národného transplantačného programu na roky 2014-2018, s výhľadom do roka 2020 podľa 6 základných pilierov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S05023/2019/OZS
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 64/2017 úloha B.3
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Uznesenie vlády SR 64/2017 úloha B.3
Posledná zmena: 30.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/58
Dátum začiatku MPK: 21.01.2019
Dátum konca MPK: 25.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 21.01.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 25.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)