LP/2019/579 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Pridať
Príloha k vyhláške č. /2019 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V rámci predbežného pripomienkového konania Ministerstvo financií SR predložilo k analýze vplyvov zásadné pripomienky, ktoré v predloženej analýze vplyvov nie sú zohľadnené. Upozorňujem, že podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné v záhlaví tabuliek analýzy vplyvov uvádzať konkrétne roky. Tabuľka č. 1 analýzy vplyvov je vyplnená nesprávne, pretože v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ je uvedená nula a v riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“ takisto nula. Zároveň je v časti 2.1.1. Financovanie návrhu uvedené, že „Financovanie návrhu bude zabezpečené v rámci rozpočtu štátnej správy. Zdroje budú alokované rozpočtovým opatrením navýšením kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.“. Z uvedeného nie je zrejmé, či ide o rozpočtovo zabezpečený alebo rozpočtovo nezabezpečený vplyv. Ak financovanie je zabezpečené v rozpočte kapitoly, je potrebné vyplniť riadok „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ s uvedením príslušnej kapitoly a v riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“ uviesť nulu. V nadväznosti na uvedené je potrebné preformulovať text v rámčeku časti 2.1.1. a upravenú analýzu vplyvov opätovne predložiť na posúdenie Ministerstvu financií SR. Z jednotlivých tabuliek analýzy vplyvov vyplýva nesúlad medzi kvantifikáciou výdavkov uvádzanou v tabuľke č. 1 a ostatnými tabuľkami (napríklad mzdové výdavky v tabuľke č. 1 a výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania uvádzané v časti 2.2.4., resp. v tabuľkách č. 4 a 5) a nesúlad v uvádzaní zdrojového krytia. Poistné predkladateľ kvantifikuje na úrovni 35,13 %, pričom Ministerstvo financií SR pre rozpočtové organizácie kapitol štátneho rozpočtu rozpočtuje výdavky na poistné a príspevok do poisťovní na úrovni 34,95 %. Požiadavka na zvýšenie počtu zamestnancov (dve osoby) a osobných výdavkov na rok 2019 (43 560 eur) zodpovedá obdobiu 12 mesiacov, čo nie je v súlade s termínom účinnosti vyhlášky 1. decembra 2019. Je potrebné zosúladiť kvantifikácie ukazovateľov za oblasť zamestnanosti (počty zamestnancov, mzdy, poistné na úrovni 34,95 %, priemerný mzdový výdavok) vo všetkých tabuľkách tak, aby predkladateľ pri kvantifikácii mzdových výdavkov neuvádzal osobné výdavky a v nadväznosti na to správne uvádzal priemerný mzdový výdavok pri súčasnom zosúladení vyjadrení ohľadne zdrojového krytia a s ohľadom na termín účinnosti návrhu novely vyhlášky. Súčasne upozorňujem na rozdielnu kvantifikáciu mzdových výdavkov v kategórii 610 (32 235 eur) a ich kvantifikáciu v riadku „z toho vplyv na ŠR“ (32 226 eur) v tabuľke č. 5. V nadväznosti na uvedené žiadam, aby všetky dôsledky na rozpočet verejnej správy vyplývajúce z predloženého návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k navrhovanému dátumu účinnosti vyhlášky Návrh vyhlášky má nadobudnúť účinnosť dňa 01.12.2019. V oznámení na stránkach https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_navrhy-novych-formularov-k-zar sa hovori: „Účelom zverejnenia návrhov nových formulárov je zabezpečiť ich implementáciu do informačných systémov uvedených oprávnených osôb do 31. decembra 2019. Návrhy nových formulárov boli sprístupnené aj v úložisku formulárov testovacieho prostredia Ústredného portálu verejnej správy a neskôr budú s účinnosťou od 1. januára 2020 sprístupnené aj v module elektronických formulárov.“ Ak budú formuláre zverejnene od 1.1.2020 tak sa ťažko baviť o 1.12.2019, ako o dátume keď má systém fungovať po novom, alebo treba ustanoviť povinnosť zverejniť všetky formuláre (aj doložky aj záznamy) riadne v module e-formulárov na UPVS najneskôr napr. k 1.10.2019, aby mali dodávatelia SW čas formuláre spracovať (UPVII trvá ich vytvorenie už viac ako 8 mesiacov...). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k importu starých konverzií Navrhujeme pre staré konverzie (a ich import) definovať len minimálnu sadu údajov a tu taxatívne vymenovať (takto je to uvedené aj v pripomienke v dokumente a aj s dôvodmi). V opačnom prípade hrozí nevykonateľnosť alebo zvýšené náklady na takéto importy, ktoré k nevykonateľnosti povedú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) čl. I novelizačný bod 7. V prílohe č. 1 v: - 3. riadku (Pôvodný elektronický dokument) veta v 3. stĺpci znie: „Sekcia* opisuje každý elektronický dokument, ktorý je súčasťou zaručenej konverzie. Pri použití viacerých podpisov najmä vo formáte PAdES alebo ASiC sa pre každý podpis exportuje autorizovaný elektronický dokument identifikovaný identifikátorom podpisu elektronického dokumentu1b).”. Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie: „1b) DSId podľa ISO 14533-4 v base64url podľa IETF RFC 4648.“. - 4. riadku (Názov dokumentu) v 4. stĺpci v písm. b) sa za slovom „uvádza“ vkladá slovo „súhrnný a za slová „pri označení“ sa vkladá slovo „podpisu“ a v písm. c) sa slovo „časti“ nahrádza slovom „verzie“ a za slovo poradia sa vkladá slovo „verzie“, - 5. riadku (Formát dokumentu) v 4. stĺpci druhá veta znie: „Uvádza sa formát dokumentu tak, ako je uvedený v prostriedku autorizácie. Ak formát dokumentu alebo jeho časť nie je v autorizácii uvedený, formát dokumentu sa uvedie tak ako je v dokumente uvedený, napríklad jeho príponou:“, - 6. riadku v 3. stĺpci sa slová „Hodnota elektronického odtlačku“ nahrádzajú slovami „Identifikátor dokumentu DId“ a v 4. stĺpci sa slová „kódovaní BASE64“ nahrádzajú slovami „DId podľa ISO 14533-4 v base64url podľa IETF RFC 4648“, - 7. riadku v 3. stĺpci sa slová „Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku“ nahrádzajú slovami „Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačku uvedenej v DId pre strojové spracovanie“, - 8. riadku v 1. stĺpci sa slová „Údaje o časových pečiatkach pripojených k pôvodným dokumentom v elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „Údaje o časových pečiatkach zahrňujúcich pôvodný dokument v elektronickej forme“ a v 2. stĺpci prvá veta znie: „Sekcia* opisuje všetky časové pečiatky, ktoré zahrňujú pôvodný elektronický dokument.“. - 9. riadku v 2. stĺpci sa slová „Časová pečiatka pripojená k pôvodnému dokumentu“ nahrádzajú slovami „Časová pečiatka zahrňujúca pôvodný dokument“ a v 3. stĺpci sa slová „je pripojená k niektorému“ nahrádzajú slovami „zahrňuje niektorý” a slová „pripojenú k dokumentu“ sa nahrádzajú slovami „zahrňujúcu document”. - 10. riadku (Názov časovej pečiatky) v 4. stĺpci písmeno b) znie: „b) v prípade viacerých časových pečiatok sa uvádza názov tak ako je uvedený v podpisovom kontajneri, alebo sa uvádza jej jednoznačný názov (napr. Časová-pečiatka-dokumentu(ov)/podpisu-1, Časová-pečiatka-dokumentu(ov)/podpisu-2, atď.).“, - 13. riadku (Typ časovej pečiatky) veta v 4. stĺpci znie: „Uvádza sa typ časovej pečiatky – „Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka“, „Nekvalifikovaná elektronická časová pečiatka“.“, - 14. radku (Stav časovej pečiatky) sa „časovej pečiatky“ nahrádza „elektronickej časovej pečiatky 1c)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie: „1c) Čl. 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.“. - 16. riadku (Vydavateľ časovej pečiatky) 4. stĺpec znie: „Ak ide o kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, uvádza sa krajina vydavateľa dôveryhodného zoznamu a meno služby v dôveryhodnom zozname, inak identifikátor poskytovateľa služby časovej pečiatky tak, ako je uvedený v atribúte „Subject“ v certifikáte vydavateľa časovej pečiatky.“, - 19. riadku (Výskyt autorizačných prvkov) v 3. stĺpci v úvodnej vete sa za slovo „pôvodných“ vkladá slovo elektronických“, - 21. riadku (Typ autorizácie) veta v 4. stĺpci znie: „Uvádza sa typ použitej autorizácie (1. kvalifikovaným elektronickým podpisom, 2. kvalifikovanou elektronickou pečaťou 3. nekvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou alebo 4. iný uznaný spôsob autorizácie).“, - 22. riadku (Autorizované elektronické dokumenty a časové pečiatky) v 4. stĺpci sa za slová „pripojených k pôvodným dokumentom“ nahrádzajú slovami „zahrňujúcich dokumenty“, - 26. riadku (Názov časovej pečiatky) 6. stĺpec znie: „Uvádza sa názov elektronickej časovej pečiatky, ktorá je k danej autorizácii viazaná. Názov sa uvádza podľa „Názov elektronickej časovej pečiatky“ v sekcii „Údaje o časových pečiatkach zahrňujúcich pôvodné dokumenty v elektronickej forme“, - 27. riadku v 3. stĺpci sa nad slovom „autorizácie“ vkladá odkaz 6. - 28. riadku veta v 3. stĺpci znie: „Čas vykonania autorizácie - deklarovaný“, - 32. riadku v 5. stĺpci v písm. a) prvom bode sa za slovom „organisationName“ vkladá slovo „prípadne aj „organizationUnitName“ a druhý bod sa dopĺňa bodom 2.1.3, ktorý znie: „2.1.3 PSD – pre použitie PSD2 Authorzation Number definuje ETSI TS 119 495“, - 35. riadku v 3. stĺpci sa slová „Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie“ nahrádzajú slovami „Časová pečiatka zahrňujúca prostriedok autorizácie“ a v 4. stĺpci sa slová „je pripojená k autorizácii“ nahrádzajú slovami „zahrňuje autorizáciu” a slová „k prostriedku autorizácie pripojených viacero elektronických“ sa nahrádzajú slovami „prostriedok autorizácie zahrňuje viacero elektronických”, - 37. riadku (Stav časovej pečiatky) v 3. stĺpci sa za slovo „platnosti“ vkladá slovo „elektronickej“ a nad slovom „pečiatky“ sa vkladá odkaz 1c)., - 39. riadku (Vydavateľ časovej pečiatky) veta v 5. stĺpci znie: „Ak ide o kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, uvádza sa krajina vydavateľa dôveryhodného zoznamu a meno služby v dôveryhodnom zozname, inak identifikátor poskytovateľa služby časovej pečiatky tak, ako je uvedený v atribúte „Subject“ v certifikáte vydavateľa časovej pečiatky.“, - 41. riadku (Ďalšie informácie o autorizácii) 4. stĺpec znie: „Uvádzajú sa ďalšie údaje o autorizácii, ktoré sú pre daný typ autorizácie dôležité a nemožno ich uviesť v žiadnej z vyššie uvedených charakteristík autorizácie. Minimálne sa uvedú položky z validačnej správy podľa kapitoly 5.3 v Schéme dohľadu Národného bezpečnostného úradu, napr. že vydavateľ certifikátu je uvedený v dôveryhodnom zozname podľa osobitného predpisu.5). Uvedené zmeny odporúčame aplikovať aj v prílohách č. 3 a 5, ktoré sú obsahovo zhodné. Odôvodnenie: Legislatívno-technické pripomienky. Definícia identifikátora dokumentu DSId je verejne dostupná v kapitole 3.2 v ISO 14533-4 štandarde na adrese https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14533:-4:ed-1:v1:en:fn:5. DSId je možné v čase aktualizovať s hodnotou pre iný algoritmus na výpočet DSId v čase považovaným za bezpečný algoritmus, keďže hodnota podpisu z ktorej sa DSId počíta je súčasťou záznamu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) Nad rámec novely Vzhľadom na duplicitu v obsahu príloh, keď sa požiadavky na elektronický dokument v súvislosti s konverziou opakujú 4 krát, požiadavky na listinný dokument opakujú 2 krát a položky v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu sa v prílohách opakujú 3 krát odporúčame predkladateľovi zmeniť obsah príloh, tak aby prvá príloha obsahovala položky osvedčovacej doložky pre elektronický dokument, druhá príloha položky osvedčovacej doložky pre listinný dokument, tretia príloha položky záznamu o konverzii pre elektronickú podobu a štvrtá príloha položky záznam o konverzii listinnej podoby a piata príloha položky identifikujúce osobu, ktorá vykonala zaručenú konverziu. Takáto úprava má za cieľ, zjednodušiť tabuľky v prílohách, tak aby bol zachovaný požadovaný účel a zároveň nedochádzalo k duplicitnému úprave rovnakých procesov, čím sa minimalizujú možné pochybenia, jednak pri aplikácií samotných procesov ako aj pri budúcej zmene legislatívy. V súvislosti so zmenami v prílohách by bolo možné príslušné ustanovenia vyhlášky naformulovať napríklad nasledovne: 1. V § 5 odseky 2 a 4 znejú: „(2) Osvedčovacia doložka pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby obsahuje údaje pre elektronický dokument podľa prílohy č. 1 a údaje pre listinný dokument, do ktorého sa konvertuje, uvedené podľa prílohy č. 2 a údaje o osobe, ktorá konverziu vykonala podľa prílohy č. 5. (4) Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe obsahuje údaje pre elektronický dokument podľa prílohy č. 3 a údaje pre listinný dokument, do ktorého sa konvertuje, podľa prílohy č. 4 a údaje o osobe, ktorá konverziu vykonala podľa prílohy č. 5.“. 2. V § 6 ods. 1 druhá veta znie: „Osvedčovacia doložka pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej podoby obsahuje údaje pre listinný dokument podľa prílohy č. 2 a údaje pre elektronický dokument, do ktorého sa konvertuje, podľa prílohy č.1 a údaje o osobe, ktorá konverziu vykonala podľa prílohy č. 5. 3. V § 6 ods. 4 znie: „(4) Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu z dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu obsahuje údaje pre listinný dokument podľa prílohy č. 4. a údaje pre elektronický dokument, do ktorého sa konvertuje, podľa prílohy č. 3 a údaje o osobe, ktorá konverziu vykonala podľa prílohy č. 5“. 4. V § 7 ods. 1 druhá veta znie: „Obsah osvedčovacej doložky elektronického dokumentu je uvedený v prílohe č. 1 a novovzniknutého elektronického dokumentu je uvedený v prílohe č. 1 a údaje o osobe, ktorá konverziu vykonala podľa prílohy č. 5.“. 5. V § 7 ods. 3 znie: „(3) Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu je uvedená v prílohe č. 3 pre elektronický dokument a pre novovzniknutý elektronický dokument a údaje o osobe, ktorá konverziu vykonala podľa prílohy č. 5.“. 6. V § 9 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 6“. 7. Vypúšťa sa príloha č. 6. Doterajšia prílohy č. 7 sa označuje ako príloha č. 5. Odôvodnenie: Odôvodnenie je súčasťou pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) čl. I novelizačný bod 7. V prílohe č. 2 v: - 6. riadku v 2. stĺpci sa slová „Hodnota elektronického odtlačku“ nahrádzajú slovami „Identifikátor dokumentu DId“. - 7. riadku v 2. stĺpci sa slová „Funkcia použitá na výpočet elektronického odtlačku“ nahrádzajú slovami „Textový názov funkcie použitej na výpočet elektronického odtlačku uvedenej v DId pre strojové spracovanie.“. - 8. riadku v 1. stĺpci sa slová „Údaje o časových pečiatkach pripojených k pôvodným dokumentom v elektronickej podobe“ nahrádzajú slovami „Údaje o časových pečiatkach zahrňujúcich pôvodné dokumenty v elektronickej podobe“. - 10. riadku v 2. stĺpci sa slová „Elektronické dokumenty viazané k časovej pečiatke“ nahrádzajú slovami „Elektronické dokumenty zahrnuté časovou pečiatkou“. - 26. riadku v 3. stĺpci tretia odrážka znie: „v prípade formátu PAdES sa jedná o podpis formátu CAdES vložené do štruktúry PDF dokumentu v súlade so štandardom.“ a predposledná veta znie: „Pri použití iného spôsobu autorizácie sa môže vložiť hodnota digitálneho podpisu (DER kódovaného výsledku asymetrickej funkcie – kapitola 3.3 v ISO 14533-4), ak je to pre daný spôsob autorizácie zmysluplné.“ a v 5. stĺpci sa slová „base64Binary“ nahrádzajú slovami „base64 podľa IETF RFC 4648“. - 27. riadku v 3. stĺpci sa za slová „elektronických podpisov alebo pečatí“ vkladá bodka a slová „Je možné pripojiť aj strojovo spracovateľnú správu z validácie“. - 33. riadku v 2. stĺpci sa slová „Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie“ nahrádzajú slovami „Časová pečiatka zahrňujúca prostriedok autorizácie“. Uvedené zmeny odporúčame aplikovať aj v prílohách č. 4 a 6, ktoré sú obsahovo zhodné. Odôvodnenie: Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K celému materiálu K celému materiálu Z návrhu ani z dôvodovej správy k návrhu nie je dostatočne zrejmý postup povinných osôb v súvislosti s centrálnou evidenciou záznamov. Nie je zrejmé, či osoba najprv požiada o pridelenie čísla podľa § 8c a následne vykoná konverziu a zašle úradu záznam o konverzii podľa § 8b. Z dôvodu predchádzania mylnej aplikácii návrhu odporúčame predkladateľovi bližšie/konkrétnejšie uviesť jednotlivé postupy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K celému materiálu Z návrhu ani z dôvodovej správy k návrhu nie je dostatočne zrejmý postup povinných osôb v súvislosti s centrálnou evidenciou záznamov. Nie je zrejmé, či osoba najprv požiada o pridelenie čísla podľa § 8c a následne vykoná konverziu a zašle úradu záznam o konverzii podľa § 8b. Z dôvodu predchádzania mylnej aplikácii návrhu odporúčame predkladateľovi bližšie/konkrétnejšie uviesť jednotlivé postupy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) čl. I novelizačný bod 5 V § 8b ods. 3 písmeno c) znie: „c) čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke, zahrňujúcej autorizáciu záznamu o konverzii predchádza čas vykonania zaručenej konverzie uvedený v zázname o konverzii,“. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou dochádza k precizovaniu textu príslušného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) čl. I novelizačný bod 5 V § 8b ods. 3 písm. b) sa nad slovom „neplatná“ vkladá odkaz „6)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Navrhovanou úpravou dochádza k precizovaniu textu príslušného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) čl. I novelizačný bod 7. V prílohách odporúčame doplniť čísla riadkov. Odôvodnenie: Z dôvodu jednoznačnej identifikácie jednotlivých požiadaviek v riadkoch odporúčame jednotlivé riadky tabuliek očíslovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) čl. I novelizačný bod 5. V § 8a ods. 2 písmená a), c) a f) znejú: „a) názov pôvodného dokumentu, alebo postupnosť názvov čiastkových dokumentov, ak dokument nebol v listinnej podobe a je zložený z viacerých dokumentov, c) počet listov pôvodného dokumentu, ak bol v listinnej podobe, jeden identifikátor dokumentu1a) alebo postupnosť identifikátorov čiastkových dokumentov1a), ak nebol v listinnej podobe, f) počet listov novovzniknutého dokumentu, ak je v listinnej podobe, jeden identifikátor dokumentu1a) alebo postupnosť identifikátorov čiastkových dokumentov1a) tvoriacich dokument, ak nebol v listinnej podobe,“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: „1a) DId podľa ISO 14533-4 v base64url podľa IETF RFC 4648.“. Odôvodnenie: Definícia identifikátora dokumentu DId je verejne dostupná v kapitole 3.2 v ISO 14533-4 štandarde na adrese https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14533:-4:ed-1:v1:en:fn:5 a DId zabezpečuje integritu dokumentu v konkrétnom čase považovaným bezpečným algoritmom, čím centrálna evidencia zabezpečí preukázateľné identifikovanie dokumentu aj v období, kedy asymetrická autorizácia už nemusí byť považovaná za bezpečnú. DId je možné v čase aktualizovať s hodnotou pre iný algoritmus na výpočet DId v čase, kedy algoritmus v aktuálne používanom DId je možné považovať za bezpečný algoritmus. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodom 5 a 6 V bode 5 § 8b ods. 3 písm. e) odporúčame čiarku na konci vety nahradiť bodkou. V bode 6 § 9a druhej vete odporúčame za slovo "osoba" vložiť slovo "podľa". Odôvodnenie: Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR [napríklad v čl. I úvodnej vete za slová „Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z.“ vložiť slová „o zaručenej konverzii“, v čl. I bode 5 § 8a ods. 5 za slová „odseku 3 alebo“ vložiť slovo „odseku“, v bode 7 prílohe č. 1 v tabuľke druhom stĺpci štvrtom riadku úvodnej vete slovo „uvedie“ nahradiť slovom „uvádza“, v tabuľke štvrtom riadku druhom stĺpci písm. e) nad slovom „predpisu“ odkaz „1“ nahradiť odkazom „2“; to platí rovnako pre číslovanie poznámky pod čiarou k odkazu 1, v tabuľke druhom stĺpci šiestom riadku v druhej vete slovo „vykoná“ nahradiť slovom „vykonáva“, nad slovom „predpisu“ odkaz „2“ nahradiť odkazom „3“; to platí rovnako pre číslovanie poznámky pod čiarou k odkazu 2 a v citácii v tejto poznámke pod čiarou vypustiť slovo „ods. 1“ a na konci pripojiť tieto slová: „v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (napríklad čl. I bod 5 § 8c ods. 1), pretože upravuje konanie štátneho orgánu, s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 5 § 8b ods. 1 a 2, bod 6 § 9a), pretože ukladá povinnosti. Zároveň je potrebné prehodnotiť znenie bodu 6 z dôvodu jeho možného nesúladu s čl. 123 Ústavy SR, pretože je nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia a nie je v súlade s § 60h ods. 7 vykonávaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov na rozpočet verejnej správy sa neuvádza, ako boli odhadnuté náklady na rekonštrukciu a modernizáciu informačného systému Centrálnej evidencie záznamov zaručenej konverzie vo výške 3 656 280 eur. Je potrebné doplniť metodiku, podľa ktorej bola odhadnutá výška nákladov a detailný rozpočet s uvedením jednotkových cien a množstva prác, služieb, hardvéru a softvéru. Rozpočtované náklady na prevádzku informačného systému sa v porovnaní s inými informačnými systémami javia ako vysoké. Rozpočtovaná výška nákladov vlastných informačných systémov a ich úprav sa pri projektoch predložených od začiatku roka 2019 riadiacemu výboru OP II PO 7 pohybuje v priemere na úrovni 5 % z hodnoty informačného systému. Rozpočtované prevádzkové náklady vo výške 453 488 eur zodpovedajú úrovni 12,4 %. V nadväznosti na uvedené je potrebné a) prehodnotiť rozpočtovanú výšku prevádzkových nákladov a upraviť na referenčnú úroveň 5 %, tzn. 182 814 eur alebo b) doplniť detailný rozpočet ako bola určená rozpočtovaná výška prevádzkových nákladov. Údaje uvedené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) neumožňujú overiť, ako bola odhadnutá výška nákladov na úpravu informačného systému a jeho prevádzku a navyše z uvedených údajov nie je zrejmé, prečo by mala byť rozpočtovaná výška nákladov vyššia ako pri iných IT projektoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.9.2019 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Bod 5 V § 8a ods. 3 na začiatku vety, za slovami „Iné údaje“ navrhujeme dať čiarku a vložiť slová „ktoré sa netýkajú obsahu dokumentu“, za týmito slovami vložiť čiarku, ďalej text pokračuje. Dôvod: Zákon ani vyhláška nedefinujú, čo je potrebné rozumieť pod termínom iné údaje. Vzhľadom na ochranu práva na súkromie, ktoré je garantované Ústavou SR, ako aj predpismi GDPR je potrebné upresniť, že k obsahu dokumentu sa nikto nepovolaný nedostane, nikto nebude neoprávnene nakladať s osobnými údajmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.9.2019 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) vlastnému materiálu 1. § 1 písm. d) - v zátvorke "(ďalej len "centrálna evidencia")" za slovo "evidencia" vložiť slovo "záznamov". V ďalšom texte návrhu vyhlášky vložiť slovo "záznamov" za slovné spojenie "centrálna evidencia" v prísl. gram. tvare. Odôvodnenie: zo zavedenej skratky by malo vyplývať o evidenciu čoho ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.9.2019 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) vlastnému materiálu 2. k § 8a ods. 2 písm. d) - vypustiť uvedené písmeno, názov dokumentu sa predsa nemení, len jeho formát. Ak je dôvodom niečo iné, malo by to z dôvodovej správy vyplývať. Odôvodnenie: text odôvodnenia je súčasťou textu pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.9.2019 Detail