LP/2019/579 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k Návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 004810/2019/oLVPA-002
Podnet: § 59 ods. 1 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/579
Dátum začiatku MPK: 13.08.2019
Dátum konca MPK: 03.09.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)