LP/2019/578 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2019/14298-A1810
Podnet: Vykonanie splnomocňovacieho ustanovenia § 13d ods. 6 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 140/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá na skrátené MPK z dôvodu naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v čl. 13 ods. 6 LPV dodržať, t. j. 15 pracovných dní. Podľa č. 13 ods. 7 LPV „...ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, je možné pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme.“. Podľa čl. 37 ods. 1 LPV „Čl. 2 až 10, čl. 13 až 16, čl. 17 ods. 1 a 2, čl. 18 a 19, čl. 20 ods. 2 až 4, čl. 21 až 26 a čl. 33 sa vzťahujú primerane aj na vyhlášku.“. Podľa čl. 37 ods. 11 prvej vety LPV „Na prípravu a prerokovanie návrhu opatrenia sa vzťahujú odseky 1 až 10.“.
Posledná zmena: 26.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/578
Dátum začiatku MPK: 13.08.2019
Dátum konca MPK: 21.08.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)