LP/2019/566 Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúceho sa kriminalizácie činov rasistickej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov a návrh na odvolanie výhrady a zmenu vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 33597/2019/82/K03-JK
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/566
Dátum začiatku MPK: 31.07.2019
Dátum konca MPK: 20.08.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.07.2019
Ukončenie štádia: 31.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2019
Ukončenie štádia: 20.08.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Rokovanie vlády SR (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)