LP/2019/554 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/013624/2019-721
Podnet: podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/554
Dátum začiatku MPK: 22.07.2019
Dátum konca MPK: 09.08.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.07.2019
Ukončenie štádia: 22.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.07.2019
Ukončenie štádia: 09.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.08.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)