LP/2019/551 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému materiálu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.8.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.8.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál 1. V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová „a 23“, pretože § 23 zákona nie je splnomocňovacie ustanovenie. 2.V názve prílohy na konci z dôvodu upresnenia navrhujeme doplniť slová „pre študijné programy v externej forme štúdia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.8.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k doložke K doložke zlučiteľnosti Doložku zlučiteľnosti návrhu opatrenia s právom Európskej únie odporúčame zosúladiť so znením doložky zlučiteľnosti účinnej od 1. júna 2019 podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2019 Detail