LP/2019/548 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bod 10 - (§ 22 ods. 7 a 8) Číslo „28“ odporúčame nahradiť správnym číslom „29“ - ide o zosúladenie so zmeneným ustanovením § 22 ods. 5 písm. a) prvého bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. II bod 1 - .§ 16 ods. 1 písm. b). Z legislatívno-technického hľadiska navrhujeme za slová „na konci“ vložiť slová „bodka nahrádza čiarkou a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K bodu č. 10, k § 22 ods. 7 a 8 V § 22 ods. 7 a ods. 8 odporúčame upraviť dátum začiatku štúdia v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 písm. a). Odôvodnenie: Z dôvodu zosúladenia smernice so zákonom ustanovenie § 22 ods. 5 písm. a) nahrádza číslo „28“ číslom „29“, v tomto zmysle sa javí potrebné upraviť aj § 22 ods. 7 a ods. 8 a stanoviť začiatok štúdia od 29. januára 1980. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 39 Navrhujeme za slovo "tretia" vložiť slovo "veta". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody V celej tabuľke zhody v stĺpci č. 4, žiadame uviesť okrem označenia právneho predpisu aj to, že sa tieto ustanovenia dopĺňajú aj o návrh právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 16 vypustiť slovo „právne“ ako nadbytočné, v bode 17 vypustiť slovo „za“ ako nadbytočné, v bode 32 slovo „Úradom“ nahradiť slovom „úradom“, v bode 39 za slovo „tretia“ vložiť slovo „veta“, v bode 41 § 48 ods. 6 písm. a) slová „odsekov 3 alebo 4“ nahradiť slovami „odseku 3 alebo odseku 4“, v čl. II úvodnej vete za slovo „Zákon“ vložiť slová „Slovenskej národnej rady“, v čl. III úvodnej vete doplniť poslednú novelu - zákon č. 83/2019 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu zákona K návrhu zákona: V čl. I sú potrebné viaceré legislatívno-technické úpravy, napr. v bode 12 za slová „V § 23 ods. 1“ vložiť slová „písm. a)“, v bode 16 vypustiť slovo „právne“, v bode 47 doplniť na konci bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu III V novelizačnom čl. III v názve za slová ,,zákona č. 125/2016 Z. z.“ odporúčame vložiť slová ,,zákona č. 83/2019 Z. z." Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 25 k § 39 ods. 1 písm. a) vlastného materiálu Odporúčame predkladateľovi doplniť do znenia textu Čl. I bodu 25 § 39 ods. 1 písm. a) vlastného materiálu za slovo „tituloch“ čiarku a slová „vedecko-pedagogických tituloch alebo umelecko-pedagogických tituloch“. Odôvodnenie: Z pôvodného znenia § 39 ods. 1 z. č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o uznávaní dokladov“) vyplývalo, že sa za doklad o vzdelaní považoval aj doklad o udelených vedecko-pedagogických tituloch alebo umelecko-pedagogických tituloch. Z dôvodovej správy však nie je jasný dôvod, ktorý viedol predkladateľa k vypusteniu vyššie citovaných dokladov z výpočtu uvedenom v navrhovanom znení § 39 ods. 1 písm. a) zákona o uznávaní dokladov. Pre úplnosť dodávame, že v § 33 ods. 1 zákona o uznávaní dokladov, ktorý tiež obsahuje výpočet dokladov o vzdelaní, o ktorých sa rozhoduje, sa dané doklady o udelených vedecko-pedagogických tituloch alebo umelecko-pedagogických tituloch ponechali. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti Žiadame upraviť znenie, doložky zlučiteľnosti v zmysle Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu je potrebné zosúladiť znenie bodu 3 doložky zlučiteľnosti s jej predlohou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke vplyvov K doložke vplyvov: Ak by v budúcnosti nastal nárast administratívnej činnosti pre zamestnancov okresných úradov, bude potrebné prehodnotiť počty štátnozamestnaneckých miest na okresných úradoch, ako aj dopad na výdavky štátneho rozpočtu a na zamestnanosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 49 k § 60 v spojení s bodom 25 k § 39 ods. 1 vlastného materiálu V bode 49 k § 60 žiadame doplniť na záver slovného spojenia „účely posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania“ slová „v príslušnom študijnom odbore“. Alternatívne žiadame, aby sa do Čl. I bodu 25 § 39 ods. 1 vlastného materiálu do úvodnej vety za slová „dokladu o vzdelaní“ doplnili slová „v príslušnom študijnom odbore“. Odôvodnenie: Výkon štátnej služby podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) sa považuje na účely zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o uznávaní dokladov“) za výkon neregulovaného povolania. Uchádzač o štátnu službu, ktorý získal vzdelanie v zahraničí, je za súčasného znenia zákona o štátnej službe a vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z. povinný predkladať služobnému úradu rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní získanom v zahraničí vydanom podľa zákona o uznávaní dokladov. ÚV SR plánuje novelou zákona o štátnej službe a prísl. vyhlášky túto povinnosť čiastočne obmedziť. Úprava súčasného aj plánovaného znenia zákona o štátnej službe a prísl. vyhlášky sa opiera o znenie ustanovenia § 60 zákona o uznávaní dokladov a súvisiacich ustanovení § 33 až 39. V zmysle zákona o štátnej službe a prísl. vyhlášky (ako aj po ich novele) bude nevyhnutné, aby uchádzač o štátnu službu mohol žiadať príslušný subjekt o vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní získanom v zahraničí s tým, že sa uzná stupeň získaného vzdelania ako aj príslušný študijný odbor. V opačnom prípade vznikne na strane takéhoto uchádzača bez jeho zavinenia objektívna prekážka, ktorá bude brániť tomu, aby sa mohol uchádzať o štátnozamestnanecké miesta v štátnej službe. Aj po navrhovanej zmene § 60 zákona o uznávaní dokladov predpokladáme, že zámerom bolo, aby mohli osoby žiadať o vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní získanom v zahraničí aj na účely napr. výkonu neregulovaného povolania a v danom prípade sa bude postupovať buď podľa § 33 a nasl. zákona o uznávaní dokladov (ako pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu) alebo podľa § 39 zákona o uznávaní dokladov, kde sa upravuje postup pri uznávaní dokladov o vzdelaní v prípade existencie medzinárodnej zmluvy medzi SR a inou krajinou (EÚ, tretím štátom). Predkladateľ novelou zákona o uznávaní dokladov upravuje znenie Čl. I bodu 23 § 33 ods. 1 úvodnej vety s tým, že bude znieť nasl.: „O uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore (...) rozhoduje“. Avšak napriek tejto úprave túto zmenu predkladateľ nezohľadnil aj v novom znení § 39 ods. 1 a nasl. zákona o uznávaní dokladov. V navrhovanom znení § 60 zákona o uznávaní dokladov sa predkladateľ obmedzuje len na uznávanie dokladov na účely „posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania“. Vzhľadom na to, že sa aj pri navrhovanom znení § 60 zákona o uznávaní dokladov odkazuje na postup podľa § 33 až 39 zákona o uznávaní dokladov, bude sa pri uznávaní dokladu o vzdelaní v prípade postupu podľa § 33 a nasl. rozhodovať „o dosiahnutom stupni vzdelania v príslušnom študijnom odbore“. Avšak pre absenciu dovetku „v príslušnom študijnom odbore“ v navrhovanom znení § 39 ods. 1 zákona o uznávaní dokladov len „o dosiahnutom stupni vzdelania“. Na účely štátnej služby je potrebné zabezpečiť, aby uchádzači o štátnu službu mohli požiadať na základe § 60 príslušný subjekt o vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní získanom v zahraničí v príslušnom stupni vzdelania ako aj v príslušnom študijnom odbore, a to nielen v prípade, že sa bude postupovať podľa § 33 a nasl. zákona o uznaní dokladov, ale aj v prípade postupu podľa § 39 zákona o uznaní dokladov. Aktuálne totiž návrh znenia § 33 až 39 zákona o uznaní dokladov vyznieva tak, že v prípade existencie medzinárodnej zmluvy medzi SR a krajinou, kde sa doklad o vzdelaní v zahraničí získal, bude uchádzač v situácii, kedy nebude jeho doklad o vzdelaní uznaný v obdobnom rozsahu (stupeň vzdelania aj študijný odbor), ako je tomu pri neexistencii medzinárodnej zmluvy. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I bod 16 Predkladateľovi dávame do pozornosti nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Účelom predmetného nariadenia je stanoviť, ktorá legislatíva členského štátu sa bude uplatňovať vo veciach sociálneho zabezpečenia. Z dôvodu priamej uplatniteľnosti vyššie uvedeného nariadenia navrhujeme vypustiť z poznámky pod čiarou 3aa) odkaz na zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a nahradiť ho odkazom na vyššie uvedené nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.8.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 32 Zásadne žiadam v Čl. I vypustiť bod 32. Odôvodnenie: Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) smernice hostiteľský členský štát udeľuje poskytovateľom služieb usadeným v inom členskom štáte výnimku z požiadaviek, ktoré kladie na odborníkov usadených na svojom území, ktoré sa týkajú registrácie u verejného orgánu sociálneho zabezpečenia na účely vyrovnania účtov s poisťovateľom v súvislosti s činnosťami vykonávanými v prospech poistencov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ani úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nie sú verejnými orgánmi sociálneho zabezpečenia pre účel, ktorý ustanovuje smernica. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) nepozná pojem poistenec a poisťovateľ a neupravuje poistné vzťahy, ktoré medzi týmito osobami vznikajú. Z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovaná úprava predstavuje nepriamu novelizáciu zákona o službách zamestnanosti. Upozorňujem, že podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra. Zároveň upozorňujem, že ak poskytovateľ služieb je zamestnávateľom podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), je povinný plniť povinnosti zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom poistení, o. i. prihlásiť sa do registra zamestnávateľov a svojich zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Aby došlo k naplneniu účelu smernice, a zároveň nedochádzalo k nelegálnemu zamestnávaniu, je potrebné výnimku z prihlásenia do registra poistencov Sociálnej poisťovne upraviť v zákone o sociálnom poistení, v inom prípade ide o nepriamu novelu zákona o sociálnom poistení. Ak je zámerom predkladateľa dosiahnuť vylúčenie týchto osôb z registrácie v registri Sociálnej poisťovne, je možné to dosiahnuť len vyňatím príslušného okruhu osôb z pôsobnosti zákona o sociálnom poistení, čo znamená vylúčiť ich z povinného poistenia na sociálne poistenie. Vzhľadom na znenie bodu 16 v Čl. I predloženého návrhu sa javí byť predložený návrh vo vnútri rozporný. Oba novelizačné body sú na základe uvedeného vecne protichodné vo vzťahu k sociálnemu poisteniu. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.8.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I Bod 24 až 30 nad rámec návrhu Oceňujeme, že sa novelou ukončuje obdobie nezrovnalostí pri uznávaní dokladov absolventov vysokých škôl v EÚ. Pri úplnom zrušení kvalifikačného porovnávania však vznikne vákuum, ktoré spôsobí ďalšie nepresnosti a popr. odmietanie kandidátov o zamestnanie, proti ktorému sa nebudú vedieť uchádzači brániť. Rovnaká situácia môže nastať pri prihlásení týchto kandidátov na univerzity na pokračovanie v štúdiu. Momentálne sa novelizuje aj zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z.Z. ktorý v novom §38 ods. 14 predpokladá, že zahraniční absolventi nemusia mať uznanie diplomu pri prihlasovaní do štátnej služby. Musia predložiť diplom a výpis skúšok. Ak však osobný úrad nebude vedieť posúdiť rozsah a obsah štúdia, zákon sa opäť odkazuje na zákon 422/2015 Z.z. Navrhujeme preto, aby sa zaviedol „§39a Ohodnotenie zahraničných vysokoškolských ukončení.“ Ohodnotenie by malo byť oficiálny dokument vydaný Ministerstvom školstva – ako jediného kompetentného orgánu, z ktorého sa nebudú dať odvodzovať právne nároky. Toto ohodnotenie by malo mať informatívny charakter pre zamestnávateľov a popr. univerzity. Tento dokument by mal obsahovať porovnanie a zaradenie štúdia žiadateľa do určitého stupňa vzdelania, ako aj konkrétneho študijného odboru na Slovensku. Toto ohodnotenie by malo obsahovať opis vysokoškolskej zahraničnej kvalifikácie, tak ako odborné aj akademické znalosti žiadateľa. Tento dokument by mal byť vydaný na žiadosť zároveň s formálnym uznaním diplomu podľa §39. MŠSR by malo byť podľa svojej databázy študijných odborov schopné, zaradiť toto ukončenie určitému študijnému odboru na Slovensku, taktiež pri zohľadnení bilaterálnych zmlúv a Bolonského dohovoru. MŠSR by mohlo taktiež osloviť jednotlivé univerzity na vydanie posudku. MŠSR by mohlo vydať dokument s názvom „Ohodnotenie štúdia“ v prípade existujúceho študijného odboru. V prípade jeho neexistencie, odmietnutie ohodnotenia s odôvodnením. Navrhujeme lehotu vydania ohodnotenia maximálne 3 mesiace a poplatok 200 €. Týmto opatrením sa vyhnú žiadatelia nerovnému zaobchádzaniu a zvýšia sa ich šance byť akceptovaný na pracovnom trhu ako aj pri pokračovaní v štúdiu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.8.2019 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I – k bodu 32 – k § 40 ods. 3 Podľa § 40 ods. 3 zákona č. 422/2015 Z. z. sa navrhuje, že ak ide o činnosť vykonávanú v oblasti poistných vzťahov v prospech poistencov, na účely vysporiadania záväzkov s poisťovateľom sa nevyžaduje zápis poskytovateľa služieb v registroch vedených Sociálnou poisťovňou a v evidencii vedenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu5a), pričom o vykonanej činnosti poskytovateľ služieb informuje príslušný orgán pred jej vykonaním alebo v odôvodnenom prípade bez zbytočného odkladu po jej vykonaní. Z navrhovaného doplnenia § 40 ods. 3 nie je zrejmý zámer predkladateľa vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, t. j. ktoré situácie majú byť navrhovaným legislatívnym znením upravené. Podľa dôvodovej správy ide o transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá však nedefinuje pojmy poisťovateľa, poistencov a ani činnosti, vykonávané v oblasti poistných vzťahov v prospech poistencov, na účely vysporiadania záväzkov s poisťovateľom. Taktiež návrh zákona, dôvodová správa a ani súčasne platný a účinný zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní tieto pojmy nedefinujú. Vzhľadom na nejednoznačnosť právnej úpravy Sociálna poisťovňa nesúhlasí s navrhovaným znením § 40 ods. 3 a súčasne má za to, že skutočnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni je potrebné jednoznačne upraviť a až následne bude možné posúdiť navrhovanú právnu úpravu vrátane jej vykonateľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.8.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 16 Zásadne žiadam v Čl. I vypustiť bod 16. Odôvodnenie: Adaptačným obdobím podľa čl. 3 ods. 1 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „smernica“) je výkon regulovaného povolania v hostiteľskom členskom štáte pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania; takéto obdobie praxe pod dohľadom môže byť doplnené ďalšou odbornou prípravou. Postavenie osoby v adaptačnom období majú stanoviť príslušné orgány v tomto členskom štáte v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva. Postavenie osoby v adaptačnom období v stanovených oblastiach v súčasnosti upravujú koordinačné nariadenia a právne predpisy jednotlivých členských štátov s vymedzením ich pôsobnosti. V oblasti sociálneho zabezpečenia sa na migrujúcich pracovníkov vzťahuje nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „nariadenie“). Nariadenie je priamo aplikovateľné a ustanovuje pravidlá na určenie uplatniteľnej legislatívy jedného členského štátu v sociálnom zabezpečení. Navrhované znenie právneho predpisu na úrovni vnútroštátnej normy pri spolupôsobení navrhovanej právnej úpravy s nariadením by mohlo spôsobiť nejednotnosť postupov pri určovaní uplatniteľnej legislatívy napr. u osôb, ktoré by vykonávali regulované povolanie na území viac ako jedného členského štátu Európske únie súčasne. Na migrujúcich pracovníkov sa právne predpisy sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky vzťahujú len v prípadoch určených uvedeným nariadením. Na preukázanie transpozície smernice postačuje uvedenie príslušných ustanovení právnych predpisov v tabuľke zhody. Z uvedeného dôvodu sa navrhovaná právna úprava javí ako zmätočná a nadbytočná, možno ju považovať za nepriamu novelu právnych predpisov, na ktoré navrhované ustanovenie odkazuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.8.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 25 V § 39 ods. 1 písm. a) odporúčame spojku „alebo“ nahradiť spojkou „a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2019 Detail