LP/2019/546 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/14217/2019-731
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/546
Dátum začiatku MPK: 16.07.2019
Dátum konca MPK: 29.07.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 02.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia: 02.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)