LP/2019/541 Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4483/2019/OSP-1
Podnet: Úloha bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 273/2018 z 13. 6. 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/541
Dátum začiatku MPK: 16.07.2019
Dátum konca MPK: 29.07.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)