LP/2019/534 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2019/12707-A1810
Podnet: § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
zákon č. .../2019
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/534
Dátum začiatku MPK: 16.07.2019
Dátum konca MPK: 05.08.2019
Novelizované predpisy: 630/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)