LP/2019/53 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Mimoriadnom stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu a zároveň stretnutí strán Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení Ženeve, Švajčiarsko 05.-07. februára 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4000/2019-1.7
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z rozhodnutia kancelárie ministra životného prostredia Slovenskej republiky žiadame o skrátené pripomienkové konanie k týmto materiálom vzhľadom na časovú tieseň ich predloženia.
Posledná zmena: 25.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/53
Dátum začiatku MPK: 18.01.2019
Dátum konca MPK: 24.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 18.01.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)