LP/2019/524 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2019/12523-A1810
Podnet: Zákon č. .../2019
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon schválený 26. júna 2019).
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/524
Dátum začiatku MPK: 10.07.2019
Dátum konca MPK: 30.07.2019
Novelizované predpisy: 388/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.07.2019
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 30.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)