LP/2019/519 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) čl. 1, bod 11 3. Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno A, bod 16 Text pripomienky: v bode 16 navrhujeme vypustiť text „ovládať indikácie zdravotníckych pomôcok pre rôzne skupiny pacientov (napríklad imobilní pacienti, inkontinentní pacienti so stómiami) a nahradiť ho textom „ovládať indikácie zdravotníckych pomôcok pre vybrané skupiny pacientov (inkontinentní pacienti alebo pacienti so stómiami)“ Odôvodnenie: Problematika indikácií a možností preskripcie zdravotníckych pomôcok u pacientov s poruchami mobility je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Do preskripčného obmedzenia lekára FBLR patrí celé spektrum sériových, aj individuálne vyhotovovaných pomôcok. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Predpodkladáme, že k spojeniu skupiny inkontinentných pacientov s pacientami so stómiami prišlo nedopatrením. (FBLR) Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) čl.1, bod 11 6. Doplnková odborná príprava na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno A, bod 16 Text pripomienky: v bode 16 navrhujeme vypustiť text „ovládať indikácie zdravotníckych pomôcok pre rôzne skupiny pacientov (napríklad imobilní pacienti, inkontinentní pacienti so stómiami) a nahradiť ho textom „ovládať indikácie zdravotníckych pomôcok pre vybrané skupiny pacientov (inkontinentní pacienti alebo pacienti so stómiami)“ Odôvodnenie: Problematika indikácií a možností preskripcie zdravotníckych pomôcok u pacientov s poruchami mobility je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Podľa predkladaného návrhu doplnkového štandardu nie je zadefinovaná žiadna dĺžka odbornej zdravotníckej praxe na ambulancii alebo oddelení FBLR. Bez odbornej zdravotníckej praxe nie je možné získať ani len bazálny prehľad o problematike odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Predpodkladáme, že k spojeniu skupiny inkontinentných pacientov s pacientami so stómiami prišlo nedopatrením. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) čl. 1, bod 11 7. Doplnková odborná príprava na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre lekárov v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo; gastroenterológia; geriatria; kardiológia; pneumológia a ftizeológia; klinická imunológia; nefrológia; reumatológia; klinická onkológia alebo hematológia a transfuziológia - odsek b), položka 1, písmeno A, odsek A.3., bod 2 Text pripomienky: v bode č.2 navrhujeme vypustiť text „indikácie rehabilitačných metód u pacienta v domácom prostredí, pooperačná starostlivosť o pacienta doma“ a ponechať iba text „pooperačná starostlivosť o pacienta v domácom prostredí. Odôvodnenie: Problematika indikácie rehabilitačných metód je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačná skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Podľa predkladaného návrhu doplnkového štandardu nie je zadefinovaná žiadna dĺžka odbornej zdravotníckej praxe na ambulancii alebo oddelení FBLR. Bez odbornej zdravotníckej praxe nie je možné získať ani len bazálny prehľad o problematike odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. (FBLR) Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) čl.1, bod 11 2. Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno B, odsek B.6, bod 7 Text pripomienky: v bode č.7 navrhujeme vypustiť text „indikácie aplikácie rehabilitačných metód u pacienta v domácom prostredí, pooperačná starostlivosť o pacienta v domácom prostredí“ a ponechať iba text „pooperačná starostlivosť o pacienta v domácom prostredí. Odôvodnenie: Problematika indikácie a aplikácie rehabilitačných metód je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) čl. 1, bod 11 1. Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno A, odsek A.3., bod 2. Text pripomienky: v bode 2 navrhujeme vypustiť text „indikácie rehabilitačných metód u pacienta v domácom prostredí“ a nahradiť ho textom „indikácie metód rehabilitačného ošetrovateľstva u pacienta v domácom prostredí, pooperačná starostlivosť o pacienta doma“. Odôvodnenie: Problematika indikácií rehabilitačných metód je náplňou 4-ročného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) čl. 1, bod 11 4. Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno F, bod 5 Text pripomienky: navrhujeme vypustiť bod č.5 „ovládať indikácie aplikácie rehabilitačných metód u imobilného pacienta v domácom prostredí“. Odôvodnenie Problematika indikácie a aplikácie rehabilitačných metód je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) čl. 1, bod 11 5. Doplnková odborná príprava na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína - odsek b), položka 1, písmeno A, odsek A.3., bod 2 Text pripomienky: v bode č.2 navrhujeme vypustiť text „indikácie aplikácie rehabilitačných metód u pacienta v domácom prostredí, pooperačná starostlivosť o pacienta v domácom prostredí“ a ponechať iba text „pooperačná starostlivosť o pacienta v domácom prostredí. Odôvodnenie Problematika indikácie a aplikácie rehabilitačných metód je náplňou 4-ročného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Podľa predkladaného návrhu doplnkového štandardu nie je zadefinovaná žiadna dĺžka odbornej zdravotníckej praxe na ambulancii alebo oddelení FBLR. Bez odbornej zdravotníckej praxe nie je možné získať ani len bazálny prehľad o problematike odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno B, odsek B.6., bod 4 navrhujeme upraviť bod č.4 „indikácie a možnosti preskripcie zdravotníckych pomôcok u pacientov s poruchami mobility“. Navrhujeme :,, indikácie a možnosti preskripcie zdravotníckych pomôcok u imobilných pacientov.“ Odôvodnenie: Problematika indikácií a možností preskripcie zdravotníckych pomôcok u pacientov s poruchami mobility je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Do preskripčného obmedzenia lekára FBLR patrí celé spektrum sériových, aj individuálne vyhotovovaných pomôcok. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno A, odsek A.3., bod 2. V bode 2 navrhujeme vypustiť text „indikácie rehabilitačných metód u pacienta v domácom prostredí“ a nahradiť ho textom „indikácie metód rehabilitačného ošetrovateľstva u pacienta v domácom prostredí, pooperačná starostlivosť o pacienta doma“. Odôvodnenie: Problematika indikácií rehabilitačných metód je náplňou 4-ročného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno B, odsek B.6., bod 3 Navrhujeme vypustiť bod č.3 „indikácie, kontraindikácie a možnosti liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej medicíny“. Odôvodnenie: Problematika indikácií, kontraindikácií a možnosti liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej medicíny je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno B, odsek B.6., bod 5 navrhujeme vypustiť bod č.5 „indikácie balneoterapie a kontraindikácie balneoterapie“. Odôvodnenie: Problematika indikácií a kontraindikácií balneoterapie je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa prekladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno B, odsek B.6., bod 2 v bode č.2 navrhujeme vypustiť text „funkčné vyšetrenie pohybového aparátu“ a nahradiť ho textom „vyšetrenie pohybového aparátu“ Odôvodnenie: Funkčné vyšetrenie pohybového aparátu je náplňou 4 dvojtýždňových kurzov manuálnej medicíny pred špecializačnou skúškou v odbore FBLR. Funkčné vyšetrenie pohybového aparátu je náplňou 4 dvojtýždňových kurzov manuálnej medicíny pred špecializačnou skúškou v odbore FBLR. Lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo nemá dostatočné vzdelanie na funkčné vyšetrenie pohybového aparátu. Funkčné vyšetrenie pohybového aparátu nie ani súčasťou položky 2, definujúcej rozsah praktických zručností a skúseností. V oddieli 1 – minimálny počet zdravotných výkonov, pod písmenom A., riadok č.23 je uvedený výkon – vyšetrenie pohybového aparátu v počte 10. Vyšetrenie pohybového aparátu nezodpovedá funkčnému vyšetreniu pohybového aparátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno F, bod 3 Navrhujeme bod č.3 „ovládať indikácie a kontraindikácie základných metód rehabilitačných metodík, liečebnej a pracovnej rehabilitácie, funkčného vyšetrenia pohybového aparátu“ Odôvodnenie: Problematika indikácií, kontraindikácií a možnosti liečebnej a pracovnej rehabilitácie sú náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR Funkčné vyšetrenie pohybového aparátu je náplňou 4 dvojtýždňových kurzov manuálnej medicíny pred špecializačnou skúškou v odbore FBLR. Lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo nemá dostatočné vzdelanie na funkčné vyšetrenie pohybového aparátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno A, bod 16 V bode 16 navrhujeme vypustiť text „ovládať indikácie zdravotníckych pomôcok pre rôzne skupiny pacientov (napríklad imobilní pacienti, inkontinentní pacienti so stómiami) a nahradiť ho textom „ovládať indikácie zdravotníckych pomôcok pre vybrané skupiny pacientov (inkontinentní pacienti alebo pacienti so stómiami)“ Odôvodnenie: Problematika indikácií a možností preskripcie zdravotníckych pomôcok u pacientov s poruchami mobility je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Do preskripčného obmedzenia lekára FBLR patrí celé spektrum sériových, aj individuálne vyhotovovaných pomôcok. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno B, odsek B.6, bod 7 v bode č.7 navrhujeme vypustiť text „indikácie aplikácie rehabilitačných metód u pacienta v domácom prostredí, pooperačná starostlivosť o pacienta v domácom prostredí“ a ponechať iba text „pooperačná starostlivosť o pacienta v domácom prostredí. Odôvodnenie: Problematika indikácie a aplikácie rehabilitačných metód je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno F, bod 5 Navrhujeme vypustiť bod č.5 „ovládať indikácie aplikácie rehabilitačných metód u imobilného pacienta v domácom prostredí“. Odôvodnenie Problematika indikácie a aplikácie rehabilitačných metód je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 1, písmeno B, odsek B.6., bod 6 navrhujeme vypustiť text v bode č.6 „indikácie rehabilitačných metód a kontraindikácie rehabilitačných metód, liečebnej a pracovnej rehabilitácie“ Odôvodnenie: Problematika indikácií a kontraindikácií rehabilitačných metód, liečebnej a pracovnej rehabilitácie je náplňou 4-ročného špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore FBLR, príprava a špecializačnú skúška v odbore FBLR sú nevyhnutné k teoretickému aj praktickému zvládnutiu problematiky. Vedomosti získané počas 2-týždňovej praxe (podľa doteraz platného štandardu) na oddelení FBLR v príprave lekára na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo sú len informatívne a nepostačujúce. Podľa predkladaného návrhu štandardu je dokonca dĺžka odbornej zdravotníckej praxe plánovaná iba na 1 týždeň na ambulancii FBLR. Nie je možné za týždeň odbornej zdravotníckej praxe obsiahnuť problematiku odboru FBLR, navyše pri absencii pregraduálneho vzdelávania v odbore FBLR. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno F, bod 1 V bode č.1 navrhujeme vypustiť text „ovládať základné funkčné vyšetrenie chrbtice a kĺbov“ a nahradiť ho textom „ovládať základné orientačné vyšetrenie chrbtice a kĺbov“. Odôvodnenie: Funkčné vyšetrenie pohybového aparátu je náplňou 4 dvojtýždňových kurzov manuálnej medicíny pred špecializačnou skúškou v odbore FBLR. Funkčné vyšetrenie pohybového aparátu je náplňou 4 dvojtýždňových kurzov manuálnej medicíny pred špecializačnou skúškou v odbore FBLR. Lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo nemá dostatočné vzdelanie na funkčné vyšetrenie pohybového aparátu. Funkčné vyšetrenie pohybového aparátu nie ani súčasťou položky 2, definujúcej rozsah praktických zručností a skúseností. V oddieli 1 – minimálny počet zdravotných výkonov, pod písmenom A., riadok č.23 je uvedený výkon – vyšetrenie pohybového aparátu v počte 10. Vyšetrenie pohybového aparátu nezodpovedá funkčnému vyšetreniu pohybového aparátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno F Navrhujeme doplniť posledný bod s textom „ovládať indikácie na ambulantné konziliárne vyšetrenia na ambulancii FBLR“ Odôvodnenie: pri zlyhaní dostupných základných diagnostických a terapeutických možností v ambulancii všeobecného lekára odoslanie pacienta na ambulanciu FBLR, v ktorej je zabezpečená komplexná diagnostika a terapia ochorení pohybového aparátu, vyplývajúca z náplne špecializačného štúdia v odbore FBLR navrhujeme doplniť posledný bod s textom „ovládať indikácie na ambulantné konziliárne vyšetrenia na ambulancii FBLR“ Odôvodnenie: pri zlyhaní dostupných základných diagnostických a terapeutických možností v ambulancii všeobecného lekára odoslanie pacienta na ambulanciu FBLR, v ktorej je zabezpečená komplexná diagnostika a terapia ochorení pohybového aparátu, vyplývajúca z náplne špecializačného štúdia v odbore FBLR Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K čl.1, bod 11 – Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo - odsek b), položka 2, oddiel 2, písmeno L Navrhujeme doplniť bod 6 s textom „ovládať a vedieť implementovať národné programy podpory zdravia“ Odôvodnenie: dôslednou implementáciou národných programov podpory zdravia prispieť k zníženiu incidencie a prevalencie závažných civilizačných ochorení. Pripomienka je obyčajná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail