LP/2019/513 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V prílohe č. 1 žiadame do Zoznamu omamných látok a psychotropných látok zaradených do I., II. a III. skupiny zaradiť tieto látky: 1) 5 – F- ADB (5-fluoro-ADB, 5F-MDMB-PINACA) Opis: Syntetický kanabinoid 5-F-ADB (chem.: metyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoát) je považovaný z medicínskeho hľadiska za jeden z najnebezpečnejších syntetických kanabinoidov. Jeho účinky sú podľa kritického hodnotenia WHO zo 6.-10.11.2017 podobné účinkom látky ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Medzi užívateľmi v SR je známy ako Mamba alebo Herba. Užíva sa fajčením. Nemá žiadne priemyselné alebo medicínske využitie. Prvý raz bol identifikovaný v roku 2014 vo vzorke odobranej post-mortem u osoby, ktorá zomrela po užití produktu obsahujúceho 5-F-ADB. V Japonsku bolo v období september - december 2014 zaznamenaných 10 úmrtí osôb, ktoré užili 5-F-ADB. 5-F-ADB je uvedený na zoznamoch zakázaných látok v USA, Japonsku, Nemecka, Kanady. 2) MMB – FUBICA (AMB-FUBICA, metyl ester) Opis: Syntetický kanabinoid MMB – FUBICA (chem.: N-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-y1]carbony]-L-valine má účinky podľa kritického hodnotenia EMCDDA podobné účinkom látky ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Medzi užívateľmi v SR je známy ako Mamba, Black Mamba alebo Herba. Ide o biely prášok, ktorý je však pre konzumentov dostupný v tekutej forme pre užitie fajčením elektronickej cigarety. Nemá žiadne priemyselné alebo medicínske využitie. Prvý raz bol MMB-FUBICA zaznamenaný EMCDDA vo Švédsku vo februári v roku 2015. V súvislosti s jeho užitím bolo zaznamenaných viac ako 1000 hospitalizácií a 40 úmrtí. MMB-FUBICA je uvedený na zoznamoch zakázaných látok vo Švédsku, Veľkej Británii, USA, Japonsku, Nemecka, Kanady. 3) 4F-MBMB-BINACA Opis: Syntetický kanabinoid 4F-MBMB-BINACA (chem. metyl 2-(1-(4-florobutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát je účinkom na ľudský organizmus podobný látke ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Najčastejšie je dostupný v práškovej forme alebo vo forme práškovej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. Nemá žiadne priemyselné alebo medicínske využitie. 4) 5F-MDMB – PICA (MDMB-2201) Opis: Syntetický kanabinoid 5F-MDMB-PICA (chem. metyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H- indole-3-carboxamido)-3,3- dimetylbutanoat) má účinky na ľudský organizmus podobné ako v prípade ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC), avšak niektoré zdroje udávajú aj anabolické účinky. Najčastejšie je 5F-MDMB-PICA dostupný v práškovej forme alebo vo forme práškovej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. Uvedená látka nemá žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Od mája 2018 patrí 5F-MDMB-PICA medzi zakázané látky v USA. 5) Kumyl – PeGACLON Opis: Látka kumyl-PeGACLON (chem: 5-pentyl-2-(1-metyl-1-fenyl-etyl)-2,5-dihydro-pyridol[4,3-b]indol-1-jedna) je syntetický kanabinoid s účinkami na ľudský organizmus podobne ako v prípade ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Dostupný je aj pod obchodným názvom SGT 151 alebo medzi užívateľmi ako Herba, Black Mamba, najčastejšie v práškovej forme alebo vo forme práškovej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. Má silné vedľajšie účinky. Uvedená látka nemá v súčasnosti žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Kumyl – PeGACLON je uvedený na zoznamoch zakázaných látok v Kanade, USA, Nemecka a Veľkej Británii. 6) 5F-kumyl-PeGACLON Opis: Syntetický kanabinoid 5F-kumyl-PeGACLON (chem.: 5-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one) je derivátom kumyl- PeGACLONu. Syntetický kanabinoid 5F-kumyl-PeGACLON má na ľudský organizmus účinky podobné ako v prípade ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Dostupný je v práškovej forme alebo vo forme rastlinnej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. Má silné vedľajšie účinky. Dostupný je pod obchodným názvom 5F-SGT 151. Medzi konzumentmi je známy ako Hurricane, Lemon Herba. Uvedená látka nemá v súčasnosti žiadne medicínske ani priemyselné využitie. 5F - kumyl – PeGACLON je uvedený na zoznamoch zakázaných látok napr.: v Kanade, USA a Nemecku. 7) Kumyl-CH-MeGACLON Opis: Syntetický kanabinoid kumyl-CH-MeGACLON (chem.: 5-(Cyclohexylmetyl)-2-(2-fenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-jedna). Na ľudský organizmus má účinky podobné ako v prípade ∆9 - tetrahydrokanabinol (THC). Dostupný je v práškovej forme alebo vo forme rastlinnej sušiny. Užíva sa predovšetkým fajčením. Má silné vedľajšie účinky. Medzi konzumentmi je známy ako Herba. Uvedená látka nemá v súčasnosti žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Kumyl –CH- MeGACLON je uvedený na zoznamoch zakázaných látok napr. Veľkej Británie. 8) 4 – CEC ( 4-chloretkatinón) Opis: Látka 4-CEC (chem. 1-(4-chlórfenyl) – 2 – (etylamino) – 1propanón monohydrochlorid) je zaradená do triedy substituovaných katinónov, t.j. má stimulačné účinky podobné 4-MMC (mefedron) alebo khatu. Často býva zmiešaný s inými psychoaktívnymi substanciami. Užíva sa šňupaním, orálne alebo injekčne. V prípade konzumácie 4-CEC šňupaním udávajú užívatelia veľké bolesti nosových slizníc. Uvedená látka nemá žiadne medicínske ani priemyselné využitie. Látka 4-CEC je zaradená na zoznam kontrolovaných látok vo Veľkej Británii od roku 2016. 9) DOI Opis: DOI (chem.: 2,5-Dimetoxy-4-iodoamfetamine) je substituovaný amfetamín s psychedelickým účinkom na konzumenta podobným účinkom LSD. Sekundárne sa vyskytujú aj stimulačné účinky. Užíva sa vo forme tripu. Uvedená látka nemá v súčasnosti žiadne medicínske ani priemyselné využitie. DOI je uvedený na zoznamoch zakázaných látok napr.: Dánska, Švédska, Kanady, Austrálie, USA. Odôvodnenie: Uvedené látky boli zaistené príslušníkmi Policajného zboru v priebehu rokov 2018 - 2019. Sú užívané ako náhrada za zakázané omamné a psychotropné látky, pričom predstavujú vážne riziko pre verejné zdravie. Z týchto dôvodov žiadame doplniť tieto látky do Zoznamu omamných látok a psychotropných látok zaradených do I., II. a III. skupiny uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok – odporúčame za slovami „Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto stereoizoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,“ čiarku nahradiť bodkočiarkou a doplniť tieto slová: „Dextrometorfán, chemicky (+)-3-metoxy-Nmetylmorfinán a Dextrorfanol, chemicky (+)-N-metylmorfinán-3-ol sú vyňaté z tejto skupiny,“. Odôvodnenie: - Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán a Levorfanol, chemicky (-)-Nmetylmorfinán-3-ol sú v rámci zákona zaradené a ich streoizoméry, a to Dextrometorfán, chemicky (+)-3-metoxy-N-metylmorfinán a Dextrorfanol, chemicky (+)-N-metylmorfinán-3-ol by mali byť podľa Jednotného dohovoru OSN z roku 1961 vyňaté z tejto skupiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V čl. I odporúčame za bod 9 vložiť nový bod 10, ktorý znie: „10. V § 34 písmeno d) znie: „d) platobná agentúra,“. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky v § 15 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V čl. I odporúčame zlúčiť body 7 a 8 do jedného novelizačného bodu. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 1 § 2 ods. 6 piatom bode a bode 9 za slovo „omamnej“ vložiť slovo „látky“, v § 2 ods. 6 písm. c) úvodnej vete a písm. d) a e) vložiť za slovo „omamných“ slovo „látok“, v § 2 ods. 6 písm. d) a e) slová „skupiny II alebo skupiny III“ nahradiť slovami „II. skupiny alebo III. skupiny“, v bode 2 § 2 ods. 11 za slovo „surovej“ vložiť slovo „forme“, v § 2 ods. 13 a bode 3 § 8 ods. 3 písm. h) piatom bode upraviť vnútorné odkazy, pretože § 9 ods. 1 písm. b) upravuje povolenie na výrobu a § 9 ods. 1 písm. k) upravuje povolenie na spracovanie, v bode 3 úvodnej vete vložiť za slovo „piatym“ slovo „bodom“, v bode 3 § 8 ods. 3 písm. h) šiestom bode pred slovo „ak“ vložiť čiarku a slovo „Ak“ za bodkočiarkou nahradiť slovom „ak“, v bode 6 § 15 ods. 2 poslednej vete slová „ods. 3“ nahradiť slovami „odseku 3“ a slovo „povolenia“ nahradiť slovom „povolenie“, v § 15 ods. 3 upozorňujem, že v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky pre Poľnohospodársku platobnú agentúru je potrebné upraviť aj § 34 písm. d), v § 15 ods. 5 slovo „poľnohospodárskej“ nahradiť slovom „platobnej“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku, v § 15 ods. 6 upozorňujem, že legislatívna skratka pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky je zavedená až v § 34 písm. e), v poznámke pod čiarou k odkazu 5a nahradiť citáciu zákona č. 543/2007 Z. z., ktorý bol zrušený novým zákonom č. 280/2017 Z. z., v bode 12 slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovom „pripájajú“ v súlade s bodom 35.2 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona V čl. I v bode 18. návrhu zákona sa do prílohy č. 3 (transpozičná príloha) navrhuje doplniť delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy. Upozorňujeme, že súlad návrhu s právom Európskej únie sa v zmysle čl. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky preukazuje nie len doložkou zlučiteľnosti, ale aj tabuľkou zhody. Podľa § 7 ods. 1 písm. e) zák. č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tabuľka zhody predstavuje podstatnú náležitosť medzirezortného pripomienkového konania. Žiadame predložiť tabuľku zhody k vyššie uvedenej delegovanej smernici (EÚ) 2019/369. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Taktiež žiadame uviesť a doplniť v sprievodných dokumentoch k návrhu zákona, že sa transponuje smernica (EÚ) 2019/369. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 18 V uvedenom ustanovení návrhu zákona sa v rozpore s bodom 62.13. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky dopĺňa do bodu 1 prílohy č. 3 (transpozičná príloha) delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy. Podľa bodu 62.13. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky „Všetky ďalšie novelizácie, ktoré sa preberajú alebo implementujú novelizáciou, sa uvádzajú v samostatných bodoch ako jednotlivé právne záväzné akty.“. Na základe uvedeného žiadame delegovanú smernicu (EÚ) 2019/369 uviesť ako samostatný bod v prílohe č. 3 zákona, teda ako bod 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 3. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame doplniť právne záväzný akt: delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy, (Ú. v. EÚ L 66, 7.3.2019). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1. V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“. Následne žiadame v ďalšom texte uvedené písmeno „b)“ odstrániť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 5. V bode 4 doložky zlučiteľnosti žiadame v písm. a) vypustiť slovo „bezpredmetné“ a nahradiť ho transpozičnými lehotami v zmysle čl. 2 ods. 1 delegovanej smernice (EÚ) 2019/369. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame v časti sekundárnych prameňov vypustiť „návrh rozhodnutia Rady COM (2018) 862 final zo dňa 7.1.2019“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 4. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti v časti sekundárnych prameňov žiadame súčasne uviesť pri jednotlivých prameňoch ich gestorov prípadne spolugestorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 6. V bode 4 doložkyzlučiteľnosti v písm. b) a c) žiadame vypustiť slovo „bezpredmetne“ a uvedené body náležite vyplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k čl. I bodu 6 V navrhovanom znení § 15 ods. 3 žiadame nahradiť slová „schválila jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb“ slovami „prijala jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Žiadame zachovať doterajšiu právnu úpravu v § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z., podľa ktorej je možné určité odrody konopy siatej s obsahom tetrahydrokanabinolu do 0,2 % pestovať bez povolenia, ak poľnohospodár zamýšľajúci pestovanie týchto určitých odrôd konopy siatej podal pred výsevom žiadosť o priame platby Pôdohospodárskej platobnej agentúre podľa nariadenia č. 342/2014 Z. z. Platobná agentúra schvaľuje tzv. jednotnú žiadosť spravidla od decembra kalendárneho roka, po jej podaní, až po vykonaní všetkých administratívnych a kontrolných postupov. Schvaľovanie žiadosti je spravidla ukončené rozhodnutím o poskytnutí, resp. znížení podpôr. (§ 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. znie: „Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) môže poľnohospodár5) pestovať bez povolenia, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb5a) v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.“). Podľa čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1155 je pestovanie určitých odrôd konopy siatej je naviazané na systém priamych platieb a tieto odrody musia byť certifikované a podľa čl. 32 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 nesmú presahovať obsah tetrahydrokanabinolu 0,2 %. Zoznam odrôd je uvedený v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ k 15. marcu roka, za ktorý sa platba poskytuje. Za účelom zabezpečenia vysokej úrovne ochrany verejného zdravia sú reprezentatívne vzorky z minimálne 30 % osiatej plochy určitými odrodami konopy siatej v systéme priamych platieb každoročne skúšané metódou plynovej chromatografie na obsah delta-9-tetrahydrokanabinolu podľa metódy stanovenej v prílohe I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1155. Ak priemer všetkých vzoriek danej odrody prekročí vplyvom agroklimatických podmienok daného členského štátu EÚ obsah 0,2 % aj v druhom roku, príslušný členský štát oznámi Komisii žiadosť o povolenie zákazu obchodovania s touto odrodou v súlade s článkom 18 smernice Rady 2002/53/ES. Takéto oznámenie sa musí v súlade s čl. 9 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 v znení delegovaného nariadenia komisie EÚ 2017/1155 poslať najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka nároku na priame platby. Od daného roka nároku nie je odroda, na ktorú sa táto žiadosť vzťahuje, oprávnená na poskytnutie priamych platieb v príslušnom členskom štáte EÚ. Tento systém dohľadu nad určitými technickými odrodami zaručuje ich veľmi nízky obsah psychotropnej látky THC a vysokú úroveň ochrany verejného zdravia, čím by povolenie na pestovanie a spracovanie rastlín z týchto odrôd podľa zákona interferovalo s národnou aproximačnou legislatívou v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a s acquis communautaire. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k čl. I bodu 6 V návrhu § 15 ods. 6 predkladaného zákona žiadame zaviesť informačné povinnosti MZ SR voči Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) a špecifikovať procesy zneškodnenia v sprievodných dokumentoch predkladaného materiálu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: V predkladanom návrhu zákona sa uvádza, že držiteľ povolenia MZ SR na pestovanie konopnej rastliny je povinný neodovzdanú časť úrody zneškodniť v prítomnosti poverených zástupcov kontrolného ústavu. Takáto povinnosť musí byť založená na efektívnej výmene informácií a v závislosti od vyhovujúceho procesu zneškodňovania si vyžaduje dodatočné materiálne náklady kontrolného ústavu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k čl. I bodu 2 V návrhu § 2 ods. 12 žiadame zachovať doterajšiu definíciu makovej slamy. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Doterajšia definícia makovej slamy ako tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien vychádza z vyššieho obsahu omamných látok v tejto časti rastliny, pričom zvyšok stonky rastliny má obsah omamných látok minimálny a tvorí relatívne hmotnostne malú časť. Zmena definície nie je odôvodnená a nie je nám zrejmý účely tento zmeny definície makovej slamy. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k čl. I bodu 10 Žiadame vypustiť bod 10. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: V súvislosti s predkladanou navrhovanou právnou úpravou povinnosti držiteľa povolenia MZ SR na pestovanie konopnej rastliny odovzdať spracovateľskej organizácii úrodu konopnej rastliny a právnej istoty pestovateľov by bolo vhodné ponechať zverejňovanie zoznamu držiteľov povolení s uvedením druhu činností vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k čl. I bodu 6 V návrhu § 15 ods. 2 tretej vety žiadame vypustiť písmeno „a“ za slovami „v osobitnom predpise4)“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava, ktorá zabezpečí konzistentnosť návrhu normatívneho textu § 15 ods. 2 s návrhom § 15 ods. 3, kde sa pri určitých odrodách konopy siatej pestovaných v systéme oddelených priamych platieb povolenie MZ SR nevyžaduje. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k čl. I bodu 6 Žiadame vypustiť odsek 5 v návrhu § 15. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zabezpečenie konzistencie s bodom 4 návrhu zákona, ktorý uvádza, že na spracovanie odrôd konopy siatej uvedené v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ pestovaných podľa § 15 ods. 3 zákona sa povolenie Ministerstva zdravotníctva SR nevyžaduje. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail