LP/2019/510 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7349/2019-710
Podnet: § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/510
Dátum začiatku MPK: 27.06.2019
Dátum konca MPK: 11.07.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 11.07.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)