LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF) Po zhliadnutí pripomienok klubu 500, AZZZ SR,RÚZ,SPPK máme obavu pokračovaniu trendu "zakonzervovania" nájomných zmluv. Keďže Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF zastupuje aj začínajúcich farmárov práve ukončenie projektu pozemkových úprav je priestor ako sa dostať k základnému vyrobnemu prostriedku t.j k pôde. Nájomcovia by nemali brať vlastníka ako rukojemníka pomocou "zabetonovaných" nájomných zmlúv ale naopak , nájomcovia musia brať na vedomie , že pôda na ktorej hospodária je prenajatá a ak budú vykonávať správnu agrotechnickú prax je väčšia šanca ze im pôvodný vlastník pôdu prenájme aj po pozemkových úpravách. Preto žiadame byť informovaní o priebehu pripomienkového konania ako aj o výsledkoch rozporovych konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 26 SPF zastupuje značné množstvo vlastníkov a je potrebné skontrolovať celý rozsah obvodu pozemkových úprav. Navrhujeme ponechať lehotu 30 dní. Takisto skrátenie lehoty o 15 dní nemá žiadny vplyv na dĺžku trvania konania, ktoré trvá niekoľko mesiacov až rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 34 Navrhované znenie evokuje možnosť nahradenia všeobecných zásad funkčného usporiadania územia tzv. miestnymi podmienkami, ktoré zákon žiadnym spôsobom nedefinuje. Navrhujeme ponechať aktuálne znenie zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 22 Pokiaľ sú jednoduché pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. b) povolené na žiadosť žiadateľa, navrhujeme zachovať aktuálne znenie zákona a ods. 3 v § 8c žiadame ponechať. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 33 Navrhujeme ponechať aktuálne znenie zákona. Fond by na základe takéhoto ustanovenia strácal veľké množstvo pozemkov, ktoré prenajíma poľnohospodárskym subjektom. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 32 Chyba v písaní, správne má byť „na výmere väčšej ako ½ výmery katastrálneho územia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 38 a 42 Zmena reaguje na skúsenosti z praxe, keď bolo možné opakujúcim sa ospravedlňovaním výrazne spomaliť až zablokovať celý proces pozemkových úprav. Prihliadnuc na nedisciplinovanosť účastníkov konania a neraz aj špekulatívny charakter absencií navrhujeme vypustiť slovo „opakovane“ v obidvoch prípadoch, keďže to na jednej strane spôsobuje nejasnosť ohľadom potrebného počtu (opakovaných) termínov (1x, 2x ???). Na strane druhej je potrebné, aby jednotliví občania prevzali zodpovednosť za svoj majetok a začali sa oň starať a pokiaľ nie, tak nemá zmysel, aby sa kvôli nim celý proces pozemkových úprav spomalil alebo až zastavil. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) § 14 § 14 ods. 8 druhá veta, ods. 9 až 13 navrhujeme zo zákona úplne vypustiť a doplniť tieto ustanovenia do zákona č. 504/2003 Z.z. Takisto si dovoľujeme upozorniť, že zákon č. 330/1991 Zb. a zákon č. 504/2003 Z.z. upravujú podmienky uzatvárania nájomných zmlúv so SPF pri tzv. osobitnom nájme pozemkov rozdielne. Nechávame na zvážení predkladateľa, či podmienky zosúladí alebo ponechá v súčasnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) Čl. II § 19 V § 19 ods. 3 písm. f) navrhujeme za slovami „c) až e),“ vložiť slovo „pridomovej záhrady“. Ustanovenie je nevyhnutné na vyporiadanie celých nehnuteľností, vrátane oplotených záhrad, ktoré dlhodobo užívajú vlastníci stavby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) Čl. II § 14 V § 14 ods. 2 navrhujeme na konci doplniť novú vetu ktorá znie: „Do vlastníctva obce neprechádzajú ani pozemky, s ktorými fond alebo správca nakladá podľa osobitného predpisu.32a)“ Poznámka pod čiarou 32a) znie: „Zákon č. 229/1991 Zb., zákon č. 97/2013 Z.z., zákon č. 326/2005 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. a pod.“ Predmetné ustanovenie má jednoznačne vylúčiť prechod pozemkov, ktoré nie sú v súčasnosti využívané ako komunikácie v intraviláne, ale slúžia poľnohospodárskemu alebo inému účelu a sú stále v správe správcu majetku štátu využívané podľa osobitných predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) § 34 ods. 9 V § 34 ods. 9 navrhujem vypustiť slová „alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af)“. Predmetné ustanovenie je neaplikovateľné v praxi, pretože podľa stavebného zákona musí byť každá verejnoprospešná stavba definovaná územným plánom. Bez územného plánu nemôže byť žiadna nová stavba postavená a skolaudovaná ako verejnoprospešná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 70 Navrhovaná zmena legislatívne reaguje na reálne hroziaci stav, kedy môže rozhodnutím súdu dôjsť k zrušeniu rozhodnutia o schválení vykonania pozemkových úprav. V tomto smere asi nie je možné sa takýmto žalobám vyhnúť, lebo vždy budú existovať účastníci konania, ktorí nikdy nebudú spokojní, nech sa im vyjde v ústrety akýmkoľvek spôsobom. Za negatívne však považujeme úpravu, podľa ktorej po prevode alebo prechode viac ako 1/3 výmery navrhovaného obvodu by ministerstvo nenariadilo nové konanie. Tu by sa zvyšné 2/3 majiteľov stalo rukojemníkov menšiny, a nedošlo by k pozemkovým úpravám. Navrhujeme preto vypustiť vetu po bodkočiarke: „to neplatí ale ak dôjde k prevodu alebo prechodu na viac ako 1/3 výmery navrhovaného obvodu jednoduchých pozemkových úprav“ Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 31 Vzhľadom na nesmierne vysokú rozdrobenosť pozemkov na Slovensku navrhujeme zvýšiť výmeru pozemkov, pri ktorej nie je potrebný súhlas s nedodržaním kritérií na 200 m2. Sme presvedčení, že to citeľne zrýchli a zefektívni proces pozemkových úprav. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 46, paragraf 14 odsek 8 Navrhujeme vypustiť koniec prvej vety: „ a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a)“ odôvodnenie: Registrácia vinohradov sa vykonáva podľa osobitného predpisu a nie je možné je zrušiť podľa tohto zákona. V pozemkových úpravách riešime len pozemky pod vinohradmi nie samotné vinohrady. Vinohrady sú v podstate stavbami, ktoré v pozemkových úpravách neriešime ani v prípadoch iných stavieb. Tento zákon by v opačnom prípade musel riešiť aj náhrady za zrušené vinohrady, ktoré nerieši. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K čl. I bodu 46 návrhu zákona V § 14 ods. 8 navrhujeme v druhej vete za slová „má právo na“ doplniť slovo „prednostné “ a na konci za druhú vetu doplniť novú tretiu vetu v znení: „Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa druhej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.“. Odôvodnenie: Navrhujeme zosúladiť zánik nájomných zmlúv po dni právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav s § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Považujeme za potrebné aby sa v prípade navrhovanej právnej úpravy zamedzilo stavu, kedy by sa k poľnohospodárskym pozemkom mohli dostať osoby s iným ako poľnohospodárskym zámerom (napr. developeri). Podľa nášho názoru je dôležité aby sa prispelo k stavu právnej istoty a teda bolo zachované prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy v prípade osôb, ktoré poľnohospodársku pôdu využívajú na poľnohospodárske účely a riadne si plnili a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv. Zároveň považujeme za potrebné aby právna úprava obsahovala aj ustanovenie o neplatnosti právneho úkonu v prípade nerešpektovania predmetného prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy. V aplikačnej praxi by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by poľnohospodári hospodáriaci na pozemkoch veľkých výmer boli vystavený strate týchto pozemkov, čo môže byť pre tieto osoby až likvidačné (potreba uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ktoré by obsahovali samozrejme nové podmienky, ktoré zahŕňajú napr. aj vyššie nájomné a iné.). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 2) Navrhujeme preformulovať znenie § 8i ods. 2 nasledovne: „Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať splnenie niektorej z týchto podmienok: a) vlastník pozemku podľa odseku 1 s ním odmietol uzavrieť zámennú zmluvu podľa osobitného predpisu b) vlastník pozemku podľa odseku 1 s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu za kúpnu cenu v hodnote najmenej podľa odseku 8 c) vlastník pozemku podľa odseku 1 sa nevyjadril k návrhu zámennej zmluvy v lehote podľa odseku 3 d) vlastník pozemku podľa odseku 1 sa nevyjadril k návrhu kúpnej zmluvy v lehote podľa odseku 3" Zdôvodnenie: Vyššie územné celky nedisponujú tzv. historickým majetkom, ktorý by mohli ponúknuť na zámenu a preto je potrebné dotknuté ustanovenie jednoznačne formulovať tak, aby z neho vyplývalo, že pre žiadateľa, ktorým sú vyššie územné celky, bude vyplývať povinnosť preukázať v prípravnom konaní splnenie iba jednej z viacerých podmienok. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 8) Navrhujeme doplniť o formulovanie dôvodov, ktoré viedli k tomu, že náhrada podľa § 8i ods. 8 má byť vo výške 1/3 hodnoty pozemku podľa ZP. Súčasne by sa malo jasne uviesť, či pozemok má byť ohodnocovaný podľa stavu, v akom aktuálne existuje, alebo podľa stavu pred jeho zastavaním stavbou. Zdôvodnenie: Z dôvodovej správy k novele zákona vôbec nevyplýva, na základe akých dôvodov (napr. historických) je možné voči vlastníkom spravodlivo požadovať takúto výšku náhrady a ako sa k tejto výške dospelo. Ak dôvodová správa nebude obsahovať presvedčivé zdôvodnenie náhrady podľa § 8i ods. 8, vystavuje sa novelizácia zákona riziku preskúmania Ústavným súdom SR a európskymi súdmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 14 V uvedenom novelizačnom bode sa uvádza odkaz pod čiarou 18 a k tomuto odkazu poznámka pod čiarou, ktorý je uvedený nad slovom "správcov". Upozorňujeme navrhovateľa, že odkaz pod čiarou 18 je už zavedený v § 7 ods. 3 a odkazuje na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Navrhujeme tento odkaz a poznámku pod čiarou upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 33 V navrhovanom doplnení § 11 ods. 11 navrhujeme predkladateľovi preformulovať vkladané slová "pri celkovej výmere vlastníka do 200 m2". Predkladateľ mal zrejme na mysli, že musí ísť o celkovú výmeru pozemkov vo vlastníctve jedného vlastníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne a k § 23 nový novelizačný bod Navrhujem § 23 rozšíriť o "združenie pôvodných vlastníkov", ktorým by sa určili rozhodovacie práva nadradené právam nepôvodných vlastníkov a to z dôvodu, aby pôvodní vlastníci neboli diskriminovaní pred špekulantmi, ktorí skúpia nadpolovičnú väčšinu pozemkov a tým rozhodujú aj o tých, ktorí majú menšie výmery. Navrhujem, aby mal každý vlastník rovnaký hlas bez diskriminácie menších a pôvodnźch vlastníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail